top of page
 • sofiedesmet2

VACATURE: INTERNAATBEHEERDER GO! INTERNAAT QUESTOPIA

Het gaat om een voltijdse toelating tot de proeftijd vanaf 1/03/2023.

OVER GO! INTERNAAT QUESTOPIA


Internaat Questopia is een autonoom internaat van het GO! en maakt deel uit van scholengroep Gent.

Toen het project van de topsportscholen zijn intrede deed hebben wij ons onmiddellijk geëngageerd om deze kinderen een thuis te bieden. De locatie van onze nieuwbouw, te midden van de sportinfrastructuur van Sport.Vlaanderen, is ook op deze doelgroep afgestemd.

Op ons internaat verblijven dan ook uitsluitend kinderen van het basis- en secundair onderwijs die in een topsporttraject zitten.

De GO! internaten van de Vlaamse Gemeenschap staan voor deze waarden:

 • kwaliteit waarborgen door professionaliteit, zowel op pedagogisch vlak als naar opvoedingsondersteuning.

 • innovatie en creativiteit: streven naar verbetering door vernieuwing.

 • participatie: het internaat draagt participatie en inspraak hoog in het vaandel.

 • neutraliteit: eerbied voor de ideologische, filosofische opvatting van de internen en hun ouders binnen de krijtlijnen van het neutraliteitsbeginsel. Het internaat heeft respect voor de eigenheid van de internen.

 • oog voor de maatschappelijke werkelijkheid: internen voorbereiden op deelname aan de actuele samenleving en stimuleren van het sociaal engagement.

 • totale persoon: vanuit een holistische benadering stimuleren de internaten de totale persoonlijkheidsontwikkeling.

 • waarborgen van de rechten van de minderjarige: het internaat implementeert in alle aspecten van zijn werking de bepalingen van het kinderrechtenverdrag.


OVER DE JOB


De internaatbeheerder is mee verantwoordelijk voor volgende aspecten van het internaat:


Visie-ontwikkeling & lange-termijnplanning

Als internaatbeheerder werk je aan de implementatie en uitbouw van het RIK (Referentiekader voor Internaatskwaliteit) binnen jouw internaat. Je concretiseert dit, met het strategisch plan van de scholengroep en het PPGO in het achterhoofd, naar de eigen werking van het internaat.


Internaatswerkplan & kwaliteitszorg

Als beheerder sta je in voor de bewaking van de algemene kwaliteit op het internaat en zorg je ervoor dat doelstellingen (korte -en langetermijn) worden behaald. Je schaaft het internaatswerkplan en internaatsreglement voortdurend bij en waakt erover dat dit goed wordt uitgevoerd op jouw internaat. Je zorgt er samen met jouw team voor dat de werking continu wordt geanalyseerd en bijgestuurd tijdens overlegmomenten.


Organisatie van het internaat

Je zorgt als beheerder voor een aangenaam werk -en leefklimaat. Je staat in voor een goed verloop van de dagelijkse werking en organisatie. Je ziet toe op een goede samenwerking met in -en externe partners (leerkrachten, CLB, zorgteam,…) en zorgt voor een goede communicatie met het team en de school.


Personeelsbeleid

Je bent verantwoordelijk voor het aanwerven en aanstellen van nieuwe personeelsleden. Daarnaast stel je werkroosters op, zorg je voor een taakverdeling van het team en sta je in voor het professionaliseren van uw team. Je fungeert als motor van het teamwerk waarin je opvoeders ondersteunt, begeleidt en coacht. Personeelsleden kunnen voor alle problemen bij jou terecht en je bent voor hen het luisterend oor dat ze soms nodig hebben.


Internenbegeleiding

Je waakt als beheerder over een aangenaam en veilig leefklimaat voor de internen. Dit houdt in dat je zorgt voor de nodige strategieën en hulpmiddelen om aan internenbegeleiding te doen. Je garandeert internenparticipatie waar dat kan. De goede ontwikkeling van de intern is dé hoofdtaak als internaat. Je stelt dus samen met uw team alles in het werk zodat de internen zich gelukkig en geborgen voelen.


Partner van ouders

Je staat in en ziet toe op een goede communicatie en samenwerking met de ouders. Je tracht de ouders waar nodig te betrekken bij de werking van het internaat. Je bent een klankbord voor ouders bij problemen allerhande en contacteert hen bij moeilijkheden.


Partner van externen

Je onderhoudt contacten met externe partners en diverse instanties. Je zit in overlegorganen zoals de commissie internaten, BIGO (beheerders internaten van het GO), etcetera. Het is belangrijk het internaat te vertegenwoordigen bij diverse aangelegenheden.


Externe communicatie

Je zorgt voor een duidelijke en goede communicatie over de werking van het internaat via allerlei kanalen. Je promoot de school en het internaat binnen de regio via drukwerk en sociale media. Je legt contacten met externe partners en scholen in de buurt. Je bent het uithangbord van het internaat.


Materieel en financieel beleid

Je staat in voor het algemene financiële beheer van het internaat. Je stelt mee een begroting op en legt daar de nodige accenten (langetermijnvisie).

Je beheert en ziet toe op uitgaven bij activiteiten en aankopen voor de internen.

Administratief beheer

Je ziet mee toe op een correcte verwerking van de personeelsadministratie. Je verwerkt alle in -en uitgaande post, informeert betrokkenen en zorgt voor een goede verwerking van (officiële) documenten.


Veiligheid, gezondheid, milieu en hygiëne

Internaten worden regelmatig geïnspecteerd op hun bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne. Als beheerder sta je, samen met de preventieadviseur van de scholengroep, in voor de algemene veiligheid op het internaat. Je volgt alle processen op betreffende de veiligheid (speeltuigen, rondgang op het internaat, periodieke controles…) en hygiëne (netheid en orde op internaat controleren, gezonde voeding,…).


WIE ZOEKEN WE?

 • Je beschikt over één van de de vereiste studiebewijzen.

 • Kandidaten in het bezit van het vormingsattest voor het ambt van internaatbeheerder uitgereikt door het GO!, hebben decretaal voorrang op kandidaten zonder dit attest.

 • Je bent doordrongen van de waarden van het PPGO en bewaker van het pedagogisch project van het internaat. Jij handelt er ten volle naar en draagt deze bezieling sterk geïnspireerd uit naar alle partners. Je gelooft in de lerenden, het team en het internaat. Je bent een voortrekker en staat altijd achter de uitgedragen visie, ook onder minder gemakkelijke omstandigheden.

 • Je bent participatief ingesteld en luisterbereid, een stressbestendige problemsolver, dynamisch, flexibel en empathisch ingesteld en bereid om je voortdurend te professionaliseren.


WAT BIEDEN WE JOU?

 • Een boeiende, voltijdse aanstelling in een dynamische organisatie met een sterke visie en een maatschappelijk waardevolle opdracht.

 • De kans om je schouders te zetten onder de toekomstgerichte ontwikkeling van het internaat.

 • Een salaris volgens het officiële barema, afhankelijk van jouw diploma’s.

 • Extralegale voordelen als voordelige hospitalisatieverzekering (via Departement Onderwijs & Vorming), terugbetaling woon-werkverkeer met de fiets en openbaar vervoer, laptop & gsm, deel- en bedrijfsfietsen.


SOLLICITEREN

Solliciteren kan tot uiterlijk 12 februari 2023.


 • Je kandidatuur bestaat uit:

 • Je CV waarin je je ervaring in onderwijs aantoont;

 • Je motivatie waarom je kiest voor het ambt van internaatbeheerder (max. 500 woorden);

 • Relevante diploma’s en een eventueel vormingsattest voor het ambt van internaatbeheerder;

 • Je maakt een persoonlijk professionaliseringsplan (max. 400 woorden): in dit plan geef je je eigen professionaliseringsbehoeften aan en die prioritiseer en giet je in een driejarenplan.

Stuur je kandidatuur (in PDF) via mail naar zowel Stephan Brynaert, algemeen directeur (ad@scholengroep.gent) als naar Sofie De Smet, beleidsmedewerker HR (sofie.de.smet@scholengroep.be)

Je krijgt dan van ons een bevestiging per mail met daarin het verdere verloop van de procedure. In afwachting kan je in ons werkingsreglement al meer informatie over de procedure vinden.


MEER INFO

Heb je nog vragen over de inhoud van de job of de selectieprocedure? Neem dan contact op met algemeen directeur Stephan Brynaert door te mailen naar ad@scholengroep.gent of telefonisch via 09 272 77 70.

59 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page