top of page

VACATURE: DIRECTEUR GO! KUNSTACADEMIE GENT

Het gaat om een voltijdse waarnemende aanstelling vanaf 1 mei 2024OVER GO! KUNSTACADEMIE GENT


De kunstacademie biedt een brede opleiding aan waarin leerlingen competenties verwerven om een eigen artistieke persoonlijkheid te ontwikkelen. Het leertraject wordt bepaald door de visie van het lerarenteam en de persoonlijke ambitie van de leerling.


De school is als schiereiland verbonden met een artistieke en sociale omgeving waaraan we onze leerlingen actief willen laten deelnemen.


Ons artistiek pedagogisch project

Onze kunstacademie is een artistieke vrijplaats waar alle leerlingen binnen een brede waaier aan artistieke opleidingen hun eigen unieke kunstzinnige persoonlijkheid kunnen ontwikkelen. De zorg voor het unieke in elke mens, de individuele eigenheid van iedere leerling, vormt de leidraad van ons competentiegericht kunstonderwijs: hier kunnen onze leerlingen hun individuele gedrevenheid tonen, ze kunnen samen werken met anderen, ze leren creëren met kwaliteit, ze bouwen een repertoire op, ze experimenteren, communiceren en reflecteren in een vertrouwenwekkende omgeving.


Onze leertrajecten krijgen hun vorm en inhoud door de 5 pijlers/rollen van het competentie- ontwikkelend kunstonderwijs (vakman + onderzoeker + kunstenaar + samenspeler + performer = de unieke-ik van elke leerling) te verbinden met de visie van het leerkrachtenteam, de persoonlijke artistieke ambitie en de leervraag van de leerlingen.


Er is geen hiërarchie tussen de 5 artistieke rollen, de ene rol volgt niet op de andere of is geen voorwaarde voor een andere. Het is van belang dat alle artistieke rollen vanaf de start het leerproces aansturen en stap voor stap tot ontwikkeling komen, op tempo van de individuele leerling; echt maatwerk dus! Dit onderwijs-op-maat vormt de basis voor de evaluatiecriteria die we hanteren.


De kunstacademie is ook verbonden met haar artistieke en sociale omgeving. Leerlingen worden gestimuleerd zich daarin actief te engageren


OVER DE JOB


De impact van deze directieopdracht is groot, zowel in en rond Gent als binnen het GO!


De academie heeft een voorbeeldfunctie in het DKO-landschap en binnen het GO! als grootste school van het net. Dit kan enkel gerealiseerd worden door in alle opzichten respectvol en loyaal om te gaan met het volledige team. Alle betrokkenen (administratieve medewerkers, pedagogisch personeel, coördinatoren, het schoolbestuur, huispersoneel) zetten zich volledig samen in om het Artistiek Pedagogisch Project van de Kunstacademie voldoende gestalte te geven en te doen slagen. Dialoog, empathie, inspraak en participatie, via geijkte maar flexibele structuren, zijn daarbij de conditio sine qua non, om in ieders belang, positief te blijven evolueren.


Je neemt verschillende rollen op.


T.a.v. het beleid:

 • De ontwikkeling van een gedragen visie inzake het realiseren van de algemene opdracht. Hiervoor creëer je een breed en betrokken draagvlak.

 • Je bouwt aan een overkoepelend beleid en strategie voor een Academie met de domeinen van DKO, met aandacht voor nieuwe inzichten (artistiek - onderwijs - maatschappelijk - reglementair) en met een langetermijnstrategie ter optimalisatie van een efficiënte beleidsvoorbereiding, uitvoering en evaluatie.

 • Je ontwikkelt en werkt verder aan het het huidige ontwikkelde Artistiek Pedagogisch Project in samenwerking met het team.

 • Je weet de organisatie te inspireren. Je kan jouw zienswijze ook praktisch te vertalen in beleidsdocumenten (meerjarenplan allerhande) en op de werkvloer.

 • Je coördineert de werking van de Academie en ondersteunt de personeelsleden van de Academie in de realisatie van hun doelstellingen.

 • Je komt de nodige verplichtingen na conform de instelling gemaakte afspraken.

 • Je ziet toe op de naleving van voorschriften m.b.t. veiligheid en welzijn

T.a.v. het artistiek en pedagogisch-didactisch beheer:

 • Samen met het kernteam begeleid je het volledige team naar een geschikt niveau van functioneren en bevordert de zelfsturende capaciteit van het volledige team.

 • Je hebt permanent oog voor het verbeteren van de werk- en leeromstandigheden en de werksfeer binnen de Academie. Je borgt alle kwalitatieve zaken!

 • Je hebt oog voor de vormingsbehoeften van het team en volgt hun functioneren op.

 • Je optimaliseert het zorgbeleid en schept gelijke onderwijskansen voor elke leerling.

 • Je bewaakt de pedagogische kwaliteiten die de leerlingen genieten en staat borg voor hun leercomfort, speelplezier en creativiteit.

T.a.v. het administratief, financieel en personeelsbeheer:

 • Samen met het secretariaatsteam sta je in voor het administratief en financieel beheer en verzeker je dat de beschikbare middelen optimaal en verantwoord worden ingezet in functie van de doelstellingen en/of noden.

 • Samen met het secretariaat sta je in voor het personeelsbeheer en verzeker je dat de beschikbare personeelsmiddelen optimaal en verantwoord worden ingezet in functie van de doelstellingen en/of toegekende subsidies.

T.a.v. interne stakeholders :

 • Je past je in binnen het overlegplatform en de structuur van GO! scholengroep Gent en informeert het schoolbestuur regelmatig over wat er leeft binnen de Academie.

 • Je zoekt naar een optimale en actuele communicatie met de leerlingen en hun ouders over de werking en de mogelijkheden en de activiteiten binnen de Academie (o.a. via schoolraad)

T.a.v. externe stakeholders:

 • Je fungeert als externe vertegenwoordiger van de Academie en bent verantwoordelijk voor zowel de artistieke uitstraling als de pedagogisch-didactische kwaliteit.

 • Je creëert draagvlak voor samenwerkingsverbanden.

 • Je onderhoudt contacten met andere (o.a. stedelijke) diensten, besturen, (partner)scholen en andere academies. Lidmaatschap van directeursvereniging is heel sterk aanbevolen.

 • Je onderhoudt contacten met Vlaamse en Federale overheidsinstanties en agentschappen.

 • Zoals elke vorm van onderwijs een maatschappelijk opdracht heeft, is dit niet anders voor onze kunstacademie. Het is noodzakelijk dat onze academie zich integreert in het algemeen maatschappelijk beeld, en meer bepaald ook deelneemt aan het sociaal-culturele leven van de Gentse regio. Dit bevordert onze eigen uitstraling.


WIE ZOEKEN WE?


Algemeen profiel


Kennis:

 • Sterke kennis van, visie op en praktijkervaring in het actuele deeltijds kunstonderwijs. Met name de 4 domeinen aangeboden in de GO! Kunstacademie Gent: muziek, dans, woord- drama en beeldende & audiovisuele kunsten.

 • Zeer goede kennis van de specifieke wetgeving/regelgeving van het DKO (decreten, omzendbrieven, besluiten Vlaamse Regering, …) is een evidentie.

 • Goede kennis van onderwijswetgeving en personeelsbeleid (algemeen).

 • Bronnen met betrekking tot onderwijsregelgeving kunnen raadplegen.

 • Een sterke pedagogische kennis (specifiek DKO) en affiniteit met de sector DKO.

 • Volledige kennis van de mogelijkheden van het gebruikte leerplan Kunstig Competent.

 • Je bent doordrongen van de huidige structuur en opbouw van de schoolwerking binnen alle segmenten van de academie (administratief en pedagogisch).

Vaardigheden:

 • Met kennis van zaken kunnen werken, evalueren, visie ontwikkelen binnen artistieke sectoren.

 • Kunnen managen van verschillende opties binnen het domein muziek op onafhankelijke basis en/of via cross-over mogelijkheden.

 • Sterke hedendaagse managementcapaciteiten (organisatievermogen, visieontwikkeling, people skills, omgaan met verandering …) hanteren.

 • Een sterk pedagogisch, artistiek, personeels- en financieel beleid voeren.

 • Aan kwaliteitsbewaking kunnen doen.

 • Sterke netwerk- en communicatievaardigheden (gezien de specifieke situatie van 23 verschillende locaties).

 • Organisatorische en administratieve bekwaamheid.

 • Visie hebben om een Kunstacademie te leiden binnen een breed kader i.s.m. met vrijetijd en dagscholen (huidige situatie).

 • Prioriteiten bepalen en delegeren, taken en verantwoordelijkheden toewijzen aan medewerkers.

Houding:

 • Je werkt binnen het GO! en scholengroep Gent, je draagt deze missie ook uit, je handelt naar waarden en normen van het GO!.

 • Je bent eindverantwoordelijke in jouw school en streeft constant kwaliteit na.

 • Je kan je vereenzelvigen met die visie en het APP van de school.

 • Sterke verantwoordelijkheidszin en professionaliteit.

 • Zin voor initiatief, ontwikkeling en innovatie.

 • Maatschappelijke betrokkenheid.

 • Werken met de lokale & regionale socio-culture actoren.

 • De huidige houding van de school verder zetten betreffende instroom voor leerlingen met beperkingen allerhande.

 • Stressbestendigheid: tijdens en na moeilijke situaties, onder sterke druk, tegenslagen of kritiek efficiënt blijven functioneren.

 • Integriteit: algemene aanvaarde sociale en ethische normen volgen.

 • Zelfontplooiing: acties ondernemen ter bevordering van de eigen professionele en persoonlijke ontwikkeling.

 • Hanteren van een gezonde participatieve overlegstructuur.

 • Je beschikt over één van de vereiste studiebewijzen. Een diploma van hoger kunstonderwijs is vanzelfsprekend. Kandidaten in het bezit van het vormingsattest voor het ambt van directeur uitgereikt door het GO!, hebben decretaal voorrang op kandidaten zonder dit attest.

WAT BIEDEN WE JOU?


- Een boeiende, voltijdse aanstelling in een dynamische organisatie met een sterke visie en een maatschappelijk waardevolle opdracht.

- De kans om je schouders te zetten onder de toekomstgerichte ontwikkeling van de school.

- Een salaris volgens het officiële barema, afhankelijk van jouw diploma’s.

- Extralegale voordelen als voordelige hospitalisatieverzekering (via Departement

Onderwijs & Vorming), terugbetaling woon-werkverkeer met de fiets en openbaar

vervoer, laptop & gsm, deel- en bedrijfsfietsen.


SOLLICITEREN


Solliciteren kan tot 05/11/2023


Je kandidatuur bestaat uit:

- Je CV waarin je je ervaring in onderwijs aantoont;

- Je motivatie waarom je kiest voor het ambt van adjunct-directeur (max. 500 woorden);

- Relevante diploma’s en een eventueel vormingsattest voor het ambt van adjunct- directeur;

- Je maakt een persoonlijk professionaliseringsplan (max. 400 woorden): geef je eigen professionaliseringsbehoeften aan en prioritiseer.


Stuur jouw kandidatuur (in PDF) via mail naar zowel Stephan Brynaert, algemeen directeur (ad@scholengroep.gent)als naar Sofie De Smet, HR-medewerker (sofie.de.smet@scholengroep.gent).


Je krijgt dan van ons een bevestiging per mail met daarin het verdere verloop van de procedure. De selectiegesprekken vinden plaats op 18/12. In afwachting kan je in ons werkingsreglement al meer informatie over de procedure vinden.


MEER INFO


Voor vragen over de inhoud van de job kan je contact opnemen met Paul Voet, directeur GO! Kunstacademie Gent, paul.voet@scholengroep.gent


Voor vragen over de selectieprocedure kan je contact opnemen via mail met de algemeen directeur GO! scholengroep Gent, Stephan Brynaert ad@scholengroep.gent


1 weergave

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page