top of page
 • sofiedesmet2

VACATURE DIRECTEUR GO! MIDDENSCHOOL VOSKENSLAAN

Het gaat om een waarnemende aanstelling in een voltijdse betrekking vanaf 01/07/2023.OVER GO! MIDDENSCHOOL VOSKENSLAAN

Onze visie op leren in de eerste graad heeft 3 uitgangspunten met daaraan gekoppelde doelstellingen:

1) De sterktes van onze leerlingen ontdekken en ontwikkelen.

- Onderwijsloopbaanbegeleiding als rode draad doorheen onze middenschool;

- Flexibele leertrajecten waar nodig, voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben,

maar ook voor zij die extra uitdaging verwachten;

- Evaluatie o.b.v. cijfers, interesses en talenten en een open communicatie over

evaluatie, in al zijn facetten;

- Een logische samenhang en betekenisvolle contextuele koppeling tussen de te

bereiken leerdoelen.

- Een sterke focus op zelfregulerende vaardigheden.


2) Via een breed basisaanbod, dat aansluit op het basisonderwijs

- Differentiëren in de vorm van remediëren en laten excelleren;

- Nastreven van basisgeletterdheid bij alle leerlingen als opstap naar een succesvolle

studiecarrière;

- Zachte overgang van basis naar secundair en van de eerste naar de tweede graad: op

vlak van inhoud en attitudes;

- Europese sleutelcompetenties als breder raamwerk.


3) Het complementairgedeelte op onze school kan zowel remediërend als

verdiepend/uitdagend zijn en stimuleert de keuzevaardigheden van de leerlingen.


Dit alles onder de baseline: Mijn school, Mijn keuze, Mijn toekomst.


De school zet sterk in op een hoog welbevinden van haar leerlingen en heeft hoge verwachtingen voor hen. Leerlingen maken een geëngageerde keuze voor ons project en willen werken aan hun toekomst. Zij worden in hun keuzeprocessen sterk begeleid, er is een ruim zorgkader om de grote stap van basis naar secundair goed te begeleiden en de grote sociale cohesie op de Voskenslaan moet ervoor zorgen dat elke leerling voor zich kan spreken over ‘Mijn school’. Een kind dat zich goed in zijn vel voelt, presteert beter.

Het directieteam van de school heeft hierin een bepalende rol. Om bovenstaande te bereiken, is immers een hoge graad van samenwerking in het team nodig. De directeur en adjunct-directeur nemen hierin het voortouw door die samenwerking ook in hun dagelijkse handelen uit te stralen.


OVER DE JOB

Alle rollen en taken van de een directeur staan opgenomen in de functiebeschrijving.

Verder beantwoord je als directeur aan volgend profiel:


1) doordrongen zijn van de waarden van het PPGO en er ten volle naar handelen. Uiting geven aan een sterk gevoel waarvan hij vervuld is en deze bezieling sterk geïnspireerd uitdragen in de interne en externe contacten. Hij gelooft in de lerenden, het team en zijn school! Hij is een voortrekker. Hij laat zich niet ontmoedigen door tegenslagen en heeft een grote overtuigingskracht.

2) toekomstgericht denken en een visie ontwikkelen m.b.t. de school, het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, dit binnen onderwijs in het algemeen en binnen de maatschappelijke ontwikkelingen. Hij volgt de maatschappelijke evolutie en is kritisch ingesteld.

3) probleemoplossend en resultaatgericht denken – op middellange en lange termijn. Hij kan een probleem analyseren, en bespreekbaar maken. Hij kan concrete realistische doelstellingen stellen en hij is gedreven, enthousiast om deze te bereiken.

4) leiding geven aan de verschillende schoolteams – onderwijzend en ondersteunend personeel, MVD‐personeel, klassen, lerenden, externen, waarbij iedereen het gevoel heeft een substantiële bijdrage te kunnen leveren ‐ een optimale sfeer van algemeen welbevinden nastrevend voor alle lerenden en het hele team. Hij speelt hierbij de rol van leidinggevende, manager of coach en past overeenkomstig geschikte technieken toe.

5) een coach, een inspirator, een motivator zijn, met in het bijzonder aandacht voor de aanvangsbegeleiding van nieuwe teamleden.

6) het organisatietalent hebben om menselijke actie te functionaliseren en te coördineren om een bepaald objectief te bereiken. De directeur moet prioriteiten kunnen bepalen, moet kunnen plannen en efficiënt werken.

7) voldoende pedagogisch onderlegd zijn om een team te leiden dat hierin ook vaak een voorbeeldfunctie kan gebruiken. Hij moet op de hoogte zijn van pedagogische vernieuwingen, open staan voor een didactische aanpak die vernieuwing nastreeft en mogelijk maakt en hierover voldoende achtergrondkennis hebben om innovaties naar waarde en te schatten en er vooral de waarde van in te schatten voor de Middenschool.

8) beschikken over bijzondere communicatieve vaardigheden. Over de vaardigheid om op een transparante wijze te communiceren binnen een bepaalde context waarbij inhoud en stijl aangepast zijn aan de eindbestemmeling. De school staat gekend om haar adequate communicatie, waarbij een consistente stijl wordt gehanteerd. De directeur moet beschikken over een zekere taalvaardigheid om deze communicatiestijl te sturen, te bewaken en zelf uit te dragen.

9) innovatief en ondernemend zijn. Grote uitdagingen vinden soms hun oplossing in kleine aanpassingen. Anderzijds heeft de Middenschool een traditie in het implementeren van automatisering en het streven naar efficiëntie via doorgedreven digitalisering. De directeur is onderlegd in het zoeken naar dergelijke oplossingen, op de hoogte van wat op dat vlak mogelijk is en houdt daarbij rekening met regelgeving, de geplogendheden in het onderwijsveld en de draagkracht en vaardigheden dienaangaande, van het schoolteam

10) flexibel handelen: hij heeft het vermogen tot aanpassing aan wijzigende situaties, taken, inzichten, hij kan eigen fouten toegeven en bijsturen, hij staat open voor, en aanvaardt kritiek, hij kan zijn mening wijzigen, hij is voldoende soepel in situaties met mensen, maar ook standvastig genoeg om hierbij de visie en voor de school uitgezette lijnen te bewaken.

11) het vermogen hebben om samen te werken. Hij kan op school, of schooloverstijgend delegeren. Hij heeft een sterk inlevend vermogen. Hij is relatiebekwaam. Op schooloverstijgende overlegmomenten neemt hij een rol en verantwoordelijkheid op en gaat hij engagementen aan die breder kunnen zijn dan enkel de eigen school. Ook hier moet intensieve samenwerking als versterkend worden beschouwd voor de scholengroep en ‐gemeenschap waarbinnen de Middenschool een loyale partner is en dus een logische keuze voor de directeur.

12) als een goede huisvader en met inzicht in de materiële en financiële materie de school besturen. Hij heeft zicht op infrastructurele noden en de aanpak hiervan binnen het onderwijsveld.

13) “samen sterk” als leuze vooropstellen: de school heeft een traditie in gedeeld leiderschap en participatief beleidsvoeren en staat voor “samen school maken”. Dat betekent dat een zekere vaardigheid om verschillende meningen samen te brengen, neuzen in dezelfde richting te krijgen en een sturen en streven naar consensus binnen een team, persoonlijke kwaliteiten moeten zijn.

14) bewaker zijn van het pedagogisch project van de school dat een samenlevingsvorm nastreeft waarin respect, tolerantie, openheid, duurzaamheid en een mondig‐kritische ingesteldheid kernwaarden zijn.


WIE ZOEKEN WE?

 • Je beschikt over één van de de vereiste studiebewijzen.

 • Kandidaten in het bezit van het vormingsattest voor het ambt van directeur uitgereikt door het GO!, hebben decretaal voorrang op kandidaten zonder dit attest.

 • Je beschikt over de hierboven beschreven competenties.


WAT BIEDEN WE JOU?

 • Een boeiende, voltijdse aanstelling in een dynamische organisatie met een sterke visie en pedagogisch project.

 • De kans om je schouders te zetten onder de toekomstgerichte ontwikkeling van de school.

 • Een salaris volgens het officiële barema, afhankelijk van jouw diploma’s.

 • Extralegale voordelen als voordelige hospitalisatieverzekering (via Departement Onderwijs & Vorming), terugbetaling woon-werkverkeer met de fiets en openbaar vervoer, laptop & gsm, deel- en bedrijfsfietsen.


SOLLICITEREN

Solliciteren kan tot 11 juni 2023


Je kandidatuur bestaat uit:

 • Je CV waarin je je ervaring in onderwijs aantoont;

 • Je motivatie waarom je kiest voor het ambt van directeur. (max. 500 woorden);

 • Relevante diploma’s en een eventueel vormingsattest voor het ambt van directeur;

 • Je maakt een persoonlijk professionaliseringsplan (max. 400 woorden): in dit plan geef je je eigen professionaliseringsbehoeften aan en die prioritiseer en giet je in een driejarenplan.


Stuur uw kandidatuur (in PDF) via mail naar zowel Stephan Brynaert, algemeen directeur (ad@scholengroep.gent) als naar Sofie De Smet, beleidsmedewerker HR (sofie.de.smet@scholengroep.gent).


Jij krijgt dan van ons een bevestiging per mail met daarin het verdere verloop van de procedure. Gelieve je beschikbaar te houden op 19 juni in de voormiddag en 26 juni in de voor- en namiddag. In afwachting kan je in ons werkingsreglement al meer informatie over de procedure vinden.


MEER INFO

Heb je vragen over de inhoud van de job of selectieprocedure? Neem dan contact op met algemeen directeur Stephan Brynaert door te mailen naar ad@scholengroep.gent of telefonisch via 09 272 77 70.
72 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page