top of page
  • sofiedesmet2

VACATURE: DIRECTEUR GO! DALTONSCHOOL GENT DE KLEINE ICARUS

Het gaat om een voltijdse toelating tot de proeftijd vanaf 1/03/2023.
OVER GO! DALTONSCHOOL GENT DE KLEINE ICARUS


Basisschool De Kleine Icarus is de eerste Daltonschool in Vlaanderen.

Wij passen de principes van het daltononderwijs consequent toe in onze onderwijsvisie en doorheen de hele schoolwerking:


- Zelfstandigheid: leer kinderen zelfstandig oplossingen vinden

- Verantwoordelijkheid: maak de leerling verantwoordelijk voor het eigen leren

- Samenwerking: laat leerlingen elkaar helpen door samen te werken

- Effectiviteit: richt je op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen

- Reflectie: denk na over je eigen gedrag, je eigen leren en werk


De Kleine Icarus is een warme school met een enthousiast team, dat in een geest van gedeeld leiderschap mee verantwoordelijk is voor beleid en evolutie.


OVER DE JOB


Als directeur van onze school heb je volgende taken en verantwoordelijkheden:


Algemeen beleid


- De directeur staat garant voor een systematisch en cyclisch kwaliteitssysteem.

- De directeur staat achter het idee van participatief leiderschap.

- De directeur past de regelgeving van de overheid en van de inrichtende macht toe.

- De directeur staat garant voor een functioneel en geactualiseerd schoolreglement.

- De directeur weet de organisatie van de instelling op efficiënte wijze vorm te geven.

- De directeur neemt op constructieve wijze deel aan de vergaderingen van de

scholengemeenschap waartoe zijn instelling behoort.

- De directeur neemt op regelmatige basis deel aan de vergaderingen en activiteiten van het college van directeurs.

- De directeur neemt, al dan niet op vraag van de inrichtende macht, deel aan externe werkgroepen en adviesorganen.

- De directeur stimuleert de goede werking van de schoolraad en andere participatieraden.

- De directeur vervult een voorbeeldfunctie.

- De directeur reageert gepast bij de afhandeling van klachten.

- De directeur is loyaal tegenover zijn instelling en zijn inrichtende macht.


Pedagogisch beleid


- De directeur vertaalt mee de missie van het GO! en de scholengroep in een schoolspecifiek beleidsplan.

- De directeur bewaakt samen met de daltoncoördinator de effectiviteit en de vernieuwing op vlak van de daltonmethodiek.

- De directeur bewaakt samen met de coördinator de effectiviteit en de vernieuwing op vlak van deze methodiek.

- De directeur zorgt mee dat de ontwikkelingsdoelen worden nagestreefd.

- De directeur zorgt mee dat, rekening houdend met de instroom, zoveel mogelijk leerlingen de eindtermen behalen.

- De directeur zorgt er mede voor dat, rekening houdend met de instroom, zoveel mogelijk leerlingen de doelstellingen van de (minimum)leerplannen bereiken.

- De directeur zorgt mee voor gelijke onderwijskansen voor alle leerlingen.

- De directeur zorgt mee voor een positief leefklimaat binnen de instelling.

- De directeur werkt mee aan een krachtige leer- en werkomgeving.

- De directeur organiseert de leerlingenbegeleiding en volgt ze op.

- De directeur handelt consequent naar de waarden en normen van het GO!


Personeelsbeleid


- De directeur geeft leiding aan het MVD-personeel.

- De directeur zorgt voor een motiverend leef- en werkklimaat.

- De directeur past zijn leiderschapstijl aan aan de krachtlijnen van de specificiteit van de daltonschool De Kleine Icarus.


Administratief beleid


De directeur is verantwoordelijk voor het administratief beleid van de instelling.


Materieel en financieel beleid


De directeur staat in voor het materieel en financieel beleid en is verantwoordelijk voor de infrastructuur die door zijn instelling wordt gebruikt.


Communicatiebeleid


De directeur is verantwoordelijk voor een goede communicatie met het personeel en met alle andere interne en extrene actoren van daltonschool De Kleine Icarus.

De directeur is betrokken en open en communiceert helder en transparant met alle betrokkenen.


WIE ZOEKEN WE?


- Je beschikt over één van de de vereiste studiebewijzen.

- Kandidaten in het bezit van het vormingsattest voor het ambt van directeur uitgereikt door het GO!, hebben decretaal voorrang op kandidaten zonder dit attest.

- Je bent doordrongen van de waarden van het PPGO en van de school. Die waarden vormen een leidraad bij het handelen als directeur.

- Je hebt een gezonde ambitie om het ruime takenpakket met toewijding en engagement te ondersteunen, de schoolcultuur aan te voelen, te stimuleren.


WAT BIEDEN WE JOU?


- Een boeiende, voltijdse aanstelling in een dynamische organisatie met een sterke visie en een maatschappelijk waardevolle opdracht.

- De kans om je schouders te zetten onder de toekomstgerichte ontwikkeling van de school.

- Je wordt gecoacht en ondersteund door de directeur-coördinator basisonderwijs en de scholengroep.

- Je maakt deel uit van een ploeg straffe directeurs basisonderwijs.

- Een salaris volgens het officiële barema, afhankelijk van jouw diploma’s.

- De school ligt vlakbij het Citadelpark, op een boogscheut van het Sint Pietersstation en

is zowel met openbaar vervoer als met de wagen makkelijk te bereiken (al verkiezen wij

de fiets).

- Extralegale voordelen als voordelige hospitalisatieverzekering (via Departement Onderwijs & Vorming), terugbetaling woon-werkverkeer met de fiets en openbaar vervoer, laptop & gsm, deel- en bedrijfsfietsen.


SOLLICITEREN;


Solliciteren kan tot uiterlijk 12 februari 2023.


Je kandidatuur bestaat uit:

- Je CV waarin je je ervaring in onderwijs aantoont;

- Je motivatie waarom je kiest voor het ambt van directeur. (max. 500 woorden);

- Relevante diploma’s en een eventueel vormingsattest voor het ambt van directeur;

- Je maakt een persoonliijk professionaliseringsplan (max. 400 woorden): in dit plan


geef je je eigen professionaliseringsbehoeften aan en die prioritiseer en giet je in een driejarenplan.


Stuur je kandidatuur (in PDF) via mail naar zowel Stephan Brynaert, algemeen directeur (ad@scholengroep.gent) als naar Sofie De Smet, beleidsmedewerker HR (sofie.de.smet@scholengroep.be)

Je krijgt dan van ons een bevestiging per mail met daarin het verdere verloop van de procedure. In afwachting kan je in ons al meer werkingsreglement informatie over de procedure vinden.


MEER INFO


Heb je vragen over de inhoud van de job of de selectieprocedure? Neem dan contact op met Stephan Brynaert, algemeen directeur (ad@scholengroep.gent).


50 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page