top of page

VACATURE DIRECTEUR GO! BASISSCHOOL MERELBEKE FLORA


Het gaat om een voltijdse waarnemende aanstelling vanaf 1/09/2023.OVER GO! BASISSCHOOL MERELBEKE FLORA


GO! Basisschool Merelbeke Flora was een vestiging van GO! Basisschool Merelbeke en wordt vanaf 1 september 2023 een aparte school.


De school situeert zich in Merelbeke op het “3 gemeenten-punt” (Gent – Merelbeke – Melle) op een heel groot, groen domein met een eigen bos.

Elke dag verwelkomen we een 400tal leerlingen. Welbevinden en betrokkenheid streven we voor iedereen na.


Onze baseline: “zuurstof voor talenten”.

GO! Basisschool Merelbeke Flora is een kinderrechtenschool* in een groene leer- en leefomgeving waar zuurstof en ruimte wordt gegeven aan alle talenten.

Ons dynamisch team zet in op kwaliteitsvol onderwijs en leerplezier in een veilige leeromgeving.

We streven ernaar om elk kind te laten openbloeien tot een positief denkende, kritische jongere.

Actief meedenken en meewerken van alle participanten: leerlingen, ouders en leerkrachten, draagt bij tot een grote betrokkenheid.


*Basisschool Flora wil een kinderrechtenschool zijn:

  • die ten allen tijden kinderrechten respecteert, opkomt voor en investeert in kinderrechten

  • waar elk individu belangrijk is en zich goed voelt

  • waar er extra aandacht is voor kinderrechten en waar kinderen bewust worden gemaakt van hun rechten

  • waar alle betrokkenen (leerkrachten, leerlingen, ouders, ondersteuners,…) samenwerken om ervoor te zorgen dat iedereen zich goed voelt en heeft wat hij/zij nodig heeft om een “wij” gevoel te hebben

  • waar niet alleen gewerkt wordt “rond” kinderrechten maar waar kinderrechten verweven zijn in de dagdagelijkse organisatie van de werking van de school

  • waar alle leerkrachten respectvol omgaan met alle leerlingen en met elkaarDe visie van onze school sluit naadloos aan bij het PPGO (pedagogisch project van het gemeenschapsonderwijs)

OVER DE JOB


Als directeur van onze school heb je volgende taken en verantwoordelijkheden:


Algemeen beleid


- De directeur staat garant voor een systematisch en cyclisch kwaliteitssysteem.

- De directeur staat achter het idee van participatief leiderschap.

- De directeur past de regelgeving van de overheid en van de inrichtende macht toe.

- De directeur staat garant voor een functioneel en geactualiseerd schoolreglement.

- De directeur weet de organisatie van de instelling op efficiënte wijze vorm te geven.

- De directeur neemt op constructieve wijze deel aan de vergaderingen van de

scholengemeenschap waartoe zijn instelling behoort.

- De directeur neemt op regelmatige basis deel aan de vergaderingen en activiteiten

van het college van directeurs

- De directeur neemt, al dan niet op vraag van de inrichtende macht, deel aan externe

werkgroepen en adviesorganen.

- De directeur stimuleert de goede werking van de schoolraad en andere

participatieraden.

- De directeur vervult een voorbeeldfunctie.

- De directeur reageert gepast bij de afhandeling van klachten.

- De directeur is loyaal tegenover zijn instelling en zijn inrichtende macht.


Pedagogisch beleid


- De directeur vertaalt mee de missie van het GO! en de scholengroep in een

schoolspecifiek beleidsplan.

- De directeur zorgt mee dat de ontwikkelingsdoelen worden nagestreefd.

- De directeur zorgt mee dat, rekening houdend met de instroom, zoveel mogelijk

leerlingen de eindtermen behalen.

- De directeur zorgt er mede voor dat, rekening houdend met de instroom, zoveel

mogelijk leerlingen de doelstellingen van de (minimum)leerplannen bereiken.

- De directeur zorgt mee voor gelijke onderwijskansen voor alle leerlingen.

- De directeur zorgt mee voor een positief leefklimaat binnen de instelling.

- De directeur werkt mee aan een krachtige leer- en werkomgeving.

- De directeur organiseert de leerlingenbegeleiding en volgt ze op.

- De directeur handelt consequent naar de waarden en normen van het GO!


Personeelsbeleid


- De directeur coacht, begeleidt en evalueert het personeel.

- De directeur zorgt voor een motiverend leef- en werkklimaat.


Administratief beleid


De directeur is verantwoordelijk voor het administratief beleid van de instelling.


Materieel en financieel beleid


De directeur staat in voor het materieel en financieel beleid en is verantwoordelijk voor de infrastructuur die door zijn instelling wordt gebruikt.


Communicatiebeleid


De directeur is verantwoordelijk voor een goede communicatie met het personeel en met alle andere interne en externe actoren van GO! Basisschool Merelbeke Flora.

De directeur is betrokken, open en communiceert helder en transparant met alle betrokkenen.


WIE ZOEKEN WE?


- Je beschikt over één van de de vereiste studiebewijzen.

- Kandidaten in het bezit van het vormingsattest voor het ambt van directeur uitgereikt

door het GO!, hebben decretaal voorrang op kandidaten zonder dit attest.

- Je bent doordrongen van de waarden van het PPGO en van de school. Die waarden

vormen een leidraad bij het handelen als directeur.

- Je hebt een gezonde ambitie om het ruime takenpakket met toewijding en

engagement te ondersteunen, de schoolcultuur aan te voelen, te stimuleren.


WAT BIEDEN WE JOU?


- Een boeiende, voltijdse aanstelling in een dynamische organisatie met een sterke

visie en een maatschappelijk waardevolle opdracht.

- De kans om je schouders te zetten onder de toekomstgerichte ontwikkeling van de

school.

- Je wordt gecoacht en ondersteund door de directeur-coördinator basisonderwijs en

de scholengroep.

- Je maakt deel uit van een ploeg straffe directeurs basisonderwijs.

- Een salaris volgens het officiële barema, afhankelijk van jouw diploma’s.

- Extralegale voordelen als voordelige hospitalisatieverzekering (via Departement

Onderwijs & Vorming), terugbetaling woon-werkverkeer met de fiets en openbaar

vervoer, laptop & gsm, deel- en bedrijfsfietsen.


SOLLICITEREN


Solliciteren kan tot uiterlijk 10 mei 2023.


Je kandidatuur bestaat uit:

- Je CV waarin je je ervaring in onderwijs aantoont;

- Je motivatie waarom je kiest voor het ambt van directeur. (max. 500 woorden);

- Relevante diploma’s en een eventueel vormingsattest voor het ambt van directeur;

- Je maakt een persoonlijk professionaliseringsplan (max. 400 woorden): in dit plan

geef je je eigen professionaliseringsbehoeften aan en die prioritiseer en giet je in een

driejarenplan.


Stuur je kandidatuur (in PDF) via mail naar zowel Stephan Brynaert, algemeen directeur (ad@scholengroep.gent) als naar Sofie De Smet, beleidsmedewerker HR (sofie.de.smet@scholengroep.be)


Je krijgt dan van ons een bevestiging per mail met daarin het verdere verloop van de procedure.


MEER INFO


Heb je vragen over de inhoud van de job of de selectieprocedure? Neem dan contact op met Stephan Brynaert, algemeen directeur (ad@scholengroep.gent).
64 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page