top of page
  • sofiedesmet2

VACATURE DIRECTEUR GO! BASISSCHOOL DE WIJZE EIK


Het gaat om een toelating tot de proeftijd in een halftijdse betrekking vanaf 1/07/2023.OVER GO! Basisschool De Wijze Eik


GO! basisschool De Wijze Eik is een basisschool met 2 vestigingsplaatsen in Mariakerke: afdeling Eeklostraat en afdeling Amand Casier de ter Bekenlaan. Beide vestigingen zijn een aanvulling voor elkaar. Een unieke gelegenheid voor het GO! onderwijs in Mariakerke.


Een Wijze Kijk op de Toekomst

Elk kind op onze school wordt uitgedaagd om goed te leren. We streven ernaar om alle kinderen op een hoger leerniveau te tillen door zowel hun leerevolutie en welbevinden op te volgen. Ook de eigen talenten staan vaak in de kijker en gaandeweg leren de kinderen andere talenten van zichzelf te ontdekken. De pijlers die je in onze schoolwerking kan terugvinden zijn coöperatief leren, dit om de taalvaardigheid te stimuleren, sociale vaardigheden te ontwikkelen en actief te leren. Een tweede pijler is levenslang leren. Lessen beginnen met probleemstellingen stimuleren het onderzoekend leren bij kinderen. Ook tijdens de projectweken laten we STEM lessen aan bod komen. Een derde pijler als toekomst gericht team is dat wij ook ingaan op de nieuwste onderwijsontwikkelingen en deze integreren in onze school.

Met een uitgebreid zorgbeleid en de bovenstaande pijlers als rode draad, bouwen wij mee aan de toekomst van onze kinderen, door er zelfbewuste en mondige leerlingen van te maken, die zichzelf goed kennen.

Samen met de ouders oriënteren we onze zesdejaars naar het secundair onderwijs door

een juiste schoolkeuze te maken op maat van hun kind.

Wijze Talentenboom

Al school hebben wij een hart voor talent. Al van in de prilste klas stimuleren de leerkrachten de kinderen om wat ze goed kunnen te bewaken en wat er minder goed gaat te oefenen. Gaandeweg leren de leerlingen welke competenties vlotter gaan dan andere.

Zowel in het dagdagelijkse lesgeven wordt aandacht besteed aan de talenten van kinderen, alsook tijdens lessen waarin de knapjes worden aangewend om leeractiviteiten uit te voeren. De knapjes zijn rekenknap, taalknap, beweegknap, samenknap, zelfknap, beeldknap, wereldknap.

Zo willen wij dat de leerlingen een realistisch beeld van zichzelf scheppen door te reflecteren op hun eigen kunnen en dat van anderen hun kunnen. Bij talenten horen ook complimenten! Zo leren de kinderen elkaar met respect te benaderen, positieve kritiek te geven en elkaars talenten te appreciëren.

Op onze school is ieder kind uniek en gelijkwaardig.

Groene en veilige omgeving

Als school aan de stadsrand van Gent, hebben we alle voordelen die een omgeving kan bieden. Met het openbaar vervoer kunnen we vlot het centrum in om verschillende leeractiviteiten in Gent te doen. Zo zijn er boottochtjes, historische wandelingen, museumbezoeken enz…

Rondom de scholen hebben we heel wat groen. Zo verkennen we de natuur of kunnen we sporten in het Claeys-Bouaertpark of in het gemeentepark. Het Natuur- en Milieucentrum De Bourgoyen en het natuurreservaat liggen op wandelafstand van onze scholen en bieden vele mogelijkheden aan de milieueducatie.

Een stukje groene speelplaats zorgt voor een extra cachet in de afdeling Casierlaan, op de afdeling Eeklostraat is er veel groene aanplanting en een tuintjes waar openlucht lessen doorgaan.

Verkeerseducatie en verkeersveiligheid gaan op onze school hand in hand. Naast verkeerslessen en voetgangers/fietsexamens, stimuleren we de kinderen om al strappend naar school te komen. Onze fietsstallingen zijn steeds goed gevuld/ De actie “Maak je zichtbaar” , waarbij kinderen worden aangespoord fluovestjes of fluorescerend materiaal aan de kledij/boekentas te dragen, de donkere wintermaanden, wordt altijd feestelijk afgesloten met een fluofuif!


WIJS

Als kind leer je wijze dingen op onze school! Alle leergebieden komen evenwichtig aan bod. De rode draad die we gebruiken tijdens elke activiteit en les is de mondelinge taalvaardigheid. Dit doen we door te reflecteren op de doelen van de les en de coöperatieve leerstrategieën. Zo worden de sociale vaardigheden van leerlingen sterker ontwikkeld en leren ze met elkaar en door elkaar. We maken maatschappelijke thema’s bespreekbaar bij de kinderen en houden solidariteit hoog in het vaandel.

Wij volgen de ontwikkeling en het leerproces van onze kinderen heel nauw op. Door kinderen nauwgezet bij te sturen of uit te dagen op elk vlak streven wij steeds naar een maximale leerwinst en zelfontplooiing bij elk kind.

OVER DE JOB


Als directeur van onze school heb je volgende taken en verantwoordelijkheden:


Algemeen beleid


- De directeur staat garant voor een systematisch en cyclisch kwaliteitssysteem.

- De directeur staat achter het idee van participatief leiderschap.

- De directeur past de regelgeving van de overheid en van de inrichtende macht toe.

- De directeur staat garant voor een functioneel en geactualiseerd schoolreglement.

- De directeur weet de organisatie van de instelling op efficiënte wijze vorm te geven.

- De directeur neemt op constructieve wijze deel aan de vergaderingen van de

scholengemeenschap waartoe zijn instelling behoort.

- De directeur neemt op regelmatige basis deel aan de vergaderingen en activiteiten

van het college van directeurs

- De directeur neemt, al dan niet op vraag van de inrichtende macht, deel aan externe

werkgroepen en adviesorganen.

- De directeur stimuleert de goede werking van de schoolraad en andere

participatieraden.

- De directeur vervult een voorbeeldfunctie.

- De directeur reageert gepast bij de afhandeling van klachten.

- De directeur is loyaal tegenover zijn instelling en zijn inrichtende macht.


Pedagogisch beleid


- De directeur vertaalt mee de missie van het GO! en de scholengroep in een

schoolspecifiek beleidsplan.

- De directeur zorgt mee dat de ontwikkelingsdoelen worden nagestreefd.

- De directeur zorgt mee dat, rekening houdend met de instroom, zoveel mogelijk

leerlingen de eindtermen behalen.

- De directeur zorgt er mede voor dat, rekening houdend met de instroom, zoveel

mogelijk leerlingen de doelstellingen van de (minimum)leerplannen bereiken.

- De directeur zorgt mee voor gelijke onderwijskansen voor alle leerlingen.

- De directeur zorgt mee voor een positief leefklimaat binnen de instelling.

- De directeur werkt mee aan een krachtige leer- en werkomgeving.

- De directeur organiseert de leerlingenbegeleiding en volgt ze op.

- De directeur handelt consequent naar de waarden en normen van het GO!


Personeelsbeleid


- De directeur coacht, begeleidt en evalueert het personeel.

- De directeur zorgt voor een motiverend leef- en werkklimaat.


Administratief beleid


De directeur is verantwoordelijk voor het administratief beleid van de instelling.


Materieel en financieel beleid


De directeur staat in voor het materieel en financieel beleid en is verantwoordelijk voor de infrastructuur die door zijn instelling wordt gebruikt.


Communicatiebeleid


De directeur is verantwoordelijk voor een goede communicatie met het personeel en met alle andere interne en extrene actoren van GO! Basisschool De Wijze Eik.

De directeur is betrokken en open en communiceert helder en transparant met alle betrokkenen.


WIE ZOEKEN WE?


- Je beschikt over één van de de vereiste studiebewijzen.

- Kandidaten in het bezit van het vormingsattest voor het ambt van directeur uitgereikt

door het GO!, hebben decretaal voorrang op kandidaten zonder dit attest.

- Je bent doordrongen van de waarden van het PPGO en van de school. Die waarden

vormen een leidraad bij het handelen als directeur.

- Je hebt een gezonde ambitie om het ruime takenpakket met toewijding en

engagement te ondersteunen, de schoolcultuur aan te voelen, te stimuleren.


WAT BIEDEN WE JOU?


- Een boeiende, halftijdse aanstelling in een dynamische organisatie met een sterke

visie en een maatschappelijk waardevolle opdracht.

- De kans om je schouders te zetten onder de toekomstgerichte ontwikkeling van de

school.

- Je wordt gecoacht en ondersteund door de directeur-coördinator basisonderwijs en

de scholengroep.

- Je maakt deel uit van een ploeg straffe directeurs basisonderwijs.

- Een salaris volgens het officiële barema, afhankelijk van jouw diploma’s.

- Extralegale voordelen als voordelige hospitalisatieverzekering (via Departement

Onderwijs & Vorming), terugbetaling woon-werkverkeer met de fiets en openbaar

vervoer, laptop & gsm, deel- en bedrijfsfietsen.


SOLLICITEREN


Solliciteren kan tot uiterlijk 2 mei 2023.


Je kandidatuur bestaat uit:

- Je CV waarin je je ervaring in onderwijs aantoont;

- Je motivatie waarom je kiest voor het ambt van directeur. (max. 500 woorden);

- Relevante diploma’s en een eventueel vormingsattest voor het ambt van directeur;

- Je maakt een persoonliijk professionaliseringsplan (max. 400 woorden): in dit plan

geef je je eigen professionaliseringsbehoeften aan en die prioritiseer en giet je in een

driejarenplan.


Stuur je kandidatuur (in PDF) via mail naar zowel Stephan Brynaert, algemeen directeur (ad@scholengroep.gent) als naar Sofie De Smet, beleidsmedewerker HR (sofie.de.smet@scholengroep.be)


Je krijgt dan van ons een bevestiging per mail met daarin het verdere verloop van de procedure.


MEER INFO


Heb je vragen over de inhoud van de job of de selectieprocedure? Neem dan contact op met Stephan Brynaert, algemeen directeur (ad@scholengroep.gent).
104 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page