top of page
 • sofiedesmet2

Vacature: adjunct directeur GO! Lyceum Gent

een voltijdse waarnemende aanstelling vanaf 26/9/2022.Als adjunct-directeur maak je deel uit van het directieteam van de Pedagogische entiteit GO! Lyceum Gent. Je wordt aangesteld als campusverantwoordelijke voor Portus (zie verder) dat deel uitmaakt van de volledige entiteit GO! Lyceum Gent.


OVER GO! PORTUS DALTON LYCEUM

Portus is een vestigingsplaats van GO! Lyceum Gent met een eigen onderwijsconcept dat zich vertaalt in specifieke systemen en processen. Sinds 6 jaar is Portus gevestigd in de Barrestraat, waar het aan co-housing doet met de basisschool de Oogappel. De voorbije 6 jaar maakte Portus een sterke groei door. Zowel in leerlingenaantal als in personeelsleden. Hierdoor is ook onze schoolcultuur voortdurend in beweging. Immers, school maken we samen: met leerlingen, teamleden en ouders. Hun feedback spiegelen we aan onze werking en we zoeken permanent naar kwaliteitsontwikkeling. We zijn met andere woorden een school in permanente transitie.


In deze school werken multidisciplinaire teams samen voor een community van leerlingen over de leerjaren en de vakken heen. Team Portus, de periodieke vergadering met alle teamleden (leerkrachten, leerlingbegeleiding, directie) is het kloppend hart van onze school. We gaan aan de slag met input van ouders en leerlingen, stimuleren onderling overleg tussen collega’s, toetsen onze systemen aan de visie en stimuleren een teamgerichte aanpak. Het doel van ‘team Portus’ is het streven naar een professionele leergemeenschap om uiteindelijk van de school zelf een lerende organisatie te maken met als finaal doel de talenten van leerlingen ten volle te ontplooien.


Teamleden werken mee aan het schoolbeleid en denken na over verbeterpunten. We nemen daarom meermaals tijdens deze teamvergadering de systemen en processen waarmee we de visie vormgeven onder de loep, bestendigen of verdiepen die, en sturen bij waar nodig. Sterke teamleden brengen nieuwe inzichten aan en stimuleren de dialoog met collega’s. Elk teamlid is tegelijk schoolarchitect.


Portus streeft naar leerkrachten die in team elkaar kunnen inspireren, gepassioneerd door en getalenteerd in het ontwerpen van leerarrangementen, naar professionals met goesting die ondernemend, kritisch en tegelijk verbindend werken. Teamleden die betrokken zijn, ontwikkelingsgericht denken met oog voor kwaliteit. Die steeds de lerende voorop stellen.


Portus wil voor elk kind een veilige haven zijn. We creëren met andere woorden een veilig leerklimaat voor elke leerling. Dit vertaalt zich in een leeromgeving die nabijheid toont, behoeften erkent, groeikansen biedt en faalervaringen niet afstraft, maar deze net aangrijpt als een kans om verder te kunnen groeien.


Portus streeft naar gepersonaliseerd leren. We koesteren de ambitie om in te spelen op de onderwijsbehoeften van elke leerling. We spreken van ambitie omdat het gelijktijdigheidsbeginsel in onderwijs ons voor een uitdaging stelt. Hoe kunnen we voor elke leerling voldoende differentiëren op basis van zijn of haar individuele leerstatus binnen de beschikbare tijd, en binnen het gemeenschappelijk curriculum, dat de cadans vastlegt? Hoe kunnen we, naarmate de onderwijsbehoeften niet vervuld raken in de brede basiszorg, op zoek gaan naar manieren waarop we fijnmaziger kunnen inspelen op de specifieke noden van een leerling op vlak van ‘leren en studeren’, psychosociaal functioneren of de gezondheidszorg vooraleer we in de schoolloopbaan ingrijpen. Op Portus zijn we overtuigd van een ontwikkelingsgerichte aanpak en bieden we (leer)kansen om leerlingen op maat te laten excelleren.


We streven eigenaarschap over het leren bij onze leerlingen na. Om leerlingen te motiveren dit eigenaarschap op te nemen, baseren we ons op de zelfdeterminatie theorie. De ZDT beschouwt autonomie, betrokkenheid en competentie (het ABC) als fundamentele basisbehoeften die de intrinsieke motivatie verhogen. De structuren op Portus, zoals korte verplichte, keuze en verlengde instructies, de keuzewerktijd, de projecten en de coachingsgesprekken faciliteren dit eigenaarschap.


Het zelfregulerend leren (ZRL) versterken, is een pijler binnen onze werking. Immers, het versterken van zelfregulatie, is een belangrijke voorspeller voor het zogenaamde ‘levenslang leren’. Dit ZRL is een complex samenspel van cognitieve, metacognitieve en motivationele processen die een leerling inzet en reguleert om zijn eigen leerdoelen te bereiken. Op Portus willen we op al deze domeinen invloed uitoefenen om onze leerlingen hierin sterker te maken. We versterken bovendien de executieve functies bij al onze leerlingen omdat deze de motor achter het leren zijn, ook – en in het bijzonder - bij leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte.


Op Portus staat gepersonaliseerd leren niet gelijk aan individueel leren. Via het samen leren samenleven binnen onze leer- en leefschool streven we naar zelfontplooiing bij onze leerlingen. De kring en projecten dienen dit doel. We vertrouwen op de verbinding die ontstaat uit het waarderen en respecteren van de autonomie.


Leraren, ondersteund door de cel leerlingenbegeleiding, maken het leren zichtbaar, bieden groeikansen door feedback te geven en te differentiëren, expliciteren doelen en verwachtingen, werken autonomie-ondersteunend en zijn als coach betrokken bij het leerproces van de leerlingen.


OVER DE JOB

AlGEMEEN:

 • Je onderschrijft de principes van de integrale schoolorganisatie.

 • Je onderschrijft de principes van Daltononderwijs en bent geïnspireerd door innovatieve onderwijsconcepten.

 • Je bent geprikkeld door onderwijs en volgt de onderwijsliteratuur op de voet.

 • Je werkt resultaatgericht, hebt een analytische ingesteldheid en kan kwalitatieve veranderingsprocessen initiëren, begeleiden en opvolgen.

 • Je stimuleert vernieuwing en innovatie.

 • Je bent flexibel en je kan veerkrachtig omgaan met crisissituaties en (ongeplande) veranderingen.

 • Je staat open voor feedback van teamleden, leerlingen en ouders en je bent bereid deze aan je eigen functioneren te spiegelen.


Alle specifieke rollen en taken van de adjunct directeur staan opgenomen in onderstaande functiebeschrijving.

Oproep waarnemende aanstelling adjunct directeur GO! Lyceum Gent
.pdf
Download PDF • 231KB

WIE ZOEKEN WE?
 • Je beschikt over één van de de vereiste studiebewijzen.

 • Kandidaten in het bezit van het vormingsattest voor het ambt van adjunct directeur uitgereikt door het GO!, hebben decretaal voorrang op kandidaten zonder dit attest.

 • Je bent doordrongen van de waarden van het PPGO en bewaker van het pedagogisch project van de school. Jij handelt er ten volle naar en draagt deze bezieling sterk geïnspireerd uit naar alle partners. Je gelooft in de lerenden, het team en de school. Je bent een voortrekker en staat altijd achter de uitgedragen visie ook onder minder gemakkelijke omstandigheden.

 • Je bent participatief ingesteld en luisterbereid, een stressbestendige problemsolver, dynamisch, flexibel en empathisch ingesteld en bereid je voortdurend te professionaliseren.

 • Je beschikt over de hierboven beschreven competenties.


WAT BIEDEN WE JOU?
 • Een boeiende, voltijdse aanstelling in een dynamische organisatie met een sterke visie en een maatschappelijk waardevolle opdracht.

 • De kans om je schouders te zetten onder de toekomstgerichte ontwikkeling van de school.

 • Een salaris volgens het officiële barema, afhankelijk van jouw diploma’s.

 • Extralegale voordelen als voordelige hospitalisatieverzekering (via Departement Onderwijs & Vorming), terugbetaling woon-werkverkeer met de fiets en openbaar vervoer, laptop & gsm, deel- en bedrijfsfietsen.


SOLLICITEREN

Solliciteren kan tot uiterlijk 15 september 2022.


Je kandidatuur bestaat uit:

 • Je CV waarin je je ervaring in onderwijs aantoont;

 • Je motivatie waarom je kiest voor het ambt van directeur (max. 500 woorden);

 • Relevante diploma’s en een eventueel vormingsattest voor het ambt van (adj-)directeur;

 • Je maakt een persoonlijk professionaliseringsplan (max. 400 woorden): in dit plan geef je je eigen professionaliseringsbehoeften aan en die prioritiseer en giet je in een driejarenplan.

Stuur uw kandidatuur (in PDF) via mail naar zowel Stephan Brynaert, algemeen directeur (ad@scholengroep.gent) als naar Sofie De Smet, beleidsmedewerker HR (sofie.de.smet@scholengroep.gent).


Jij krijgt dan van ons een bevestiging per mail met daarin het verdere verloop van de procedure. In afwachting kan je in ons werkingsreglement al meer informatie over de procedure vinden.


werkingsreglement-met-criteria-voor-wnd -aanst-van-meer-dan-60-dagen
.pdf
Download PDF • 311KB

MEER INFO

Heb je vragen over de inhoud van de job of selectieprocedure? Neem dan contact op met algemeen directeur Stephan Brynaert door te mailen naar ad@scholengroep.gent of telefonisch via 09 272 77 70.
163 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page