top of page
  • sofiedesmet2

VACATURE ADJUNCT-DIRECTEUR GO! CAMPUS IMPULS

Het gaat om een toelating tot de proeftijd in een voltijdse betrekking vanaf 01/09/2023.OVER GO! CAMPUS IMPULS

We willen jongeren met ASS een springplank bieden door aangepast onderwijs aan te bieden. Dankzij onze persoonlijke aanpak met aandacht voor ieders talent en steunend op onze ervaring, willen we onze jongeren vlot laten doorstromen naar het hoger onderwijs en/of de arbeidsmarkt.

Via onderwijs talenten ontplooien, kansen creëren en groeien naar zelfstandigheid is voor ons dé kerntaak. De komende jaren willen we onze campus verder uitbouwen en inzetten op de kansen en uitdagingen van de toekomst. ICT, STEM, 3D-printen,… wie kiest voor Campus Impuls, kiest voor de toekomst.


Stevige traditie

Op Campus Impuls wordt in een rustige, veilige en inspirerende omgeving kwaliteitsvol onderwijs gegeven. De school is ingeplant in een groene omgeving.

We zijn trots op ons domein, dat bijdraagt tot de uitstraling van de school.

Dit domein is van strategisch belang als het op werving van leerlingen aankomt. De leerlingen worden geresponsabiliseerd om respect op te brengen voor de unieke en fragiele schoolomgeving.

Campus Impuls is ondertussen een begrip geworden binnen CLB en schoolculturen als het aankomt om de uitbouw van expertise betreffende ASS.

De school kent inmiddels een structuur van 3 graden ASO-TSO-BSO waar de meeste ASS-leerlingen hun gading vinden.

Aangezien wij een school voor Buitengewoon onderwijs zijn, staan bij ons handelingsgericht werken en zorg voor de leerlingen als prioritaire aandachts-en werkpunten


OVER DE JOB

De adjunct‐directeur zet samen met de directeur de beleidslijnen van de school uit. Hij/zij heeft zicht op de verschillende aspecten van het schoolbeleid, concipieert die als een organisch geheel en neemt zijn/haar aandeel daarin op. De adjunct-directeur kent de structuur en typologie van het buitengewoon secundair onderwijs en is onderlegd in het handelingsplanmatig werken. De adjunct-directeur kent de voorwaarden in het omgaan met de specifieke doelgroepen van OV4 ASS.


Op Campus Impuls spitsen de taken van de adjunct‐directeur zich vooral toe op het pedagogische beleid, op het coördineren van de leerlingenbegeleiding binnen het zorgcontinuüm , de aanvangsbegeleiding en begeleiding van personeelsleden .


Alle rollen en taken van de een adjunct-directeur staan opgenomen in de functiebeschrijving (zie bijlage).


WIE ZOEKEN WE?


- Je bent doordrongen van de waarden van het PPGO en bewaker van het pedagogisch project van de school. Jij handelt er ten volle naar en draagt deze bezieling sterk geïnspireerd uit naar alle partners. Je gelooft in de lerenden, het team en de school. Je bent een voortrekker en staat altijd achter de uitgedragen visie ook onder minder gemakkelijke omstandigheden.


- Je kan toekomstgericht denken en een visie ontwikkelen m.b.t. de school, het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, dit binnen onderwijs in het algemeen en binnen de maatschappelijke ontwikkelingen. Je volgt de maatschappelijke evolutie en bent kritisch ingesteld.


- Je kan probleemoplossend en resultaatgericht denken – op middellange en lange termijn. Je kan een probleem analyseren en bespreekbaar maken. Je kan concrete realistische doelstellingen stellen en jij bent gedreven en enthousiast om deze te bereiken. Jij kan gegevens interpreteren en vertalen naar een concreet schoolactieplan met strategische en operationele doelstellingen. Jij werkt een strategie uit m.b.t. het onderwijsaanbod, de schoolprofilering, de personeelsplanning, planning van de investering en samenwerkingsvormen met andere scholen of diensten.


- Je kan in samenwerking met de directeur leiding geven aan de verschillende schoolteams - onderwijzend en ondersteunend personeel, MVD‐personeel, klassen, lerenden, externen, waarbij iedereen een substantiële bijdrage kan leveren ‐ een optimale sfeer van algemeen welbevinden nastrevend voor alle lerenden en het hele team. Je speelt hierbij de rol van leidinggevende, manager of coach en past overeenkomstig geschikte technieken toe. Jij beschikt hierbij over empathisch vermogen en bent een diplomaat.


- Je bent een coach, een inspirator, een motivator voor het personeel. Jij gaat op in de job en getuigt van aanstekelijk enthousiasme en dynamisme. Jij hebt daarbij ook bijzondere aandacht voor de aanvangsbegeleiding van nieuwe teamleden.


- Je kan prioriteiten bepalen, plannen en efficiënt werken. Daarnaast ben je ook innovatief en ondernemend.


- Je bent voldoende pedagogisch en didactisch onderlegd om een team te leiden dat hierin ook vaak een voorbeeldfunctie kan gebruiken. Je moet op de hoogte zijn van pedagogische vernieuwingen, open staan voor een vernieuwde didactische aanpak die vernieuwing nastreeft en mogelijk maakt. De directie moet hierover voldoende achtergrondkennis vergaren om innovaties naar waarde te kunnen schatten.


- Je kan de kwaliteit in de school bewaken op basis van het pedagogisch project en definieert in overleg een aanpak tot algemene kwaliteitszorg op basis van het R-OK, je bouwt dit kader samen met de directeur uit en implementeert dit stapsgewijs in voor alle beleidsdaden. Je bewaakt, evalueert en actualiseert de visie, de doelstellingen en de beleidsvoorbereidingen.


- Je beschikt over kennis van het cyclisch proces van de handelingsplanning BUSO; van de diagnostiek en het zorgaanbod gericht op ASS en van de berekening en samenstelling van de ambtsverrichtingen en financiering OV4- Buso.


- Je hebt talent voor organiseren en coördineren. Je zal dan ook instaan voor de schoolorganisatie. Je coördineert samen met de directeur de dagelijkse werking van de school, werkt studiedagen uit en geeft structuur en vorm aan de personeelsvergaderingen. Je wendt samen met de directeur via onderhandelde criteria het lesurenpakket aan en verdeelt de ambtsopdrachten.


- Je beschikt over communicatieve vaardigheden en over de vaardigheid om op een transparante wijze te communiceren binnen een bepaalde context waarbij inhoud en stijl wordt aangepast.


- Je kan flexibel handelen. Je hebt het vermogen tot aanpassing aan wijzigende situaties, taken, inzichten... Je kan eigen fouten toegeven en bijsturen, je staat open voor en aanvaardt kritiek, je kan je mening wijzigen, je bent voldoende soepel in situaties met mensen, maar ook standvastig genoeg om hierbij de visie en voor de school uitgezette lijnen te bewaken.


- Je kan samenwerken, delegeren en anderen vertrouwen geven. Je hebt een sterk inlevend vermogen en bent relatiebekwaam.


- Je bouwt een inzicht op in de materiële en financiële materie van een school. Je ontwikkelt zicht op infrastructurele noden en de aanpak hiervan.


- Je beschikt over één van de vereiste studiebewijzen.

Kandidaten in het bezit van het vormingsattest voor het ambt van adjunct directeur uitgereikt door het GO!, hebben decretaal voorrang op kandidaten zonder dit attest.


WAT BIEDEN WE JOU?

  • Een boeiende, voltijdse aanstelling in een dynamische organisatie met een sterke visie en een maatschappelijk waardevolle opdracht.

  • De kans om je schouders te zetten onder de toekomstgerichte ontwikkeling van de school.

  • Een salaris volgens het officiële barema, afhankelijk van jouw diploma’s.

  • Extralegale voordelen als voordelige hospitalisatieverzekering (via Departement Onderwijs & Vorming), terugbetaling woon-werkverkeer met de fiets en openbaar vervoer, laptop & gsm, deel- en bedrijfsfietsen.


SOLLICITEREN

Solliciteren kan tot uiterlijk 18 augustus 2023


Je kandidatuur bestaat uit:

  • Je CV waarin je je ervaring in onderwijs aantoont;

  • Je motivatie waarom je kiest voor het ambt van adjunct-directeur (max. 500 woorden);

  • Relevante diploma’s en een eventueel vormingsattest voor het ambt van adjunct-directeur;

  • Je maakt een persoonlijk professionaliseringsplan (max. 400 woorden): in dit plan geef je je eigen professionaliseringsbehoeften aan en die prioritiseer en giet je in een driejarenplan.

Stuur uw kandidatuur (in PDF) via mail naar zowel Stephan Brynaert, algemeen directeur (ad@scholengroep.gent) als naar Sofie De Smet, beleidsmedewerker HR (sofie.de.smet@scholengroep.gent).


Je krijgt dan van ons een bevestiging per mail met daarin het verdere verloop van de procedure. . De selectiegesprekken vinden plaats op 29 augustus. In afwachting kan je in ons werkingsreglement in bijlage al meer informatie over de procedure vinden.


MEER INFO

Voor vragen over de inhoud van de job kan je contact opnemen met de directeur van GO! Campus Impuls, Marijke Eeckhout eeckhout.marijke@campusimpuls.be


Voor vragen over de selectieprocedure kan je contact opnemen via mail met de algemeen directeur van de Scholengroep Gent, Stephan Brynaert ad@scholengroep.gent
11 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page