top of page

VACATURE: ADJUNCT - DIRECTEUR GO! ATHENEUM MARIAKERKE

Het gaat om een voltijdse toelating tot de proeftijd vanaf 1/03/2023.
OVER GO! ATHENEUM MARIAKERKE


Het GO! atheneum Mariakerke wil op een duurzame wijze kwalitatief onderwijs tot stand brengen. De school ligt aan de rand van Gent en is ingeplant in een groene omgeving waar kinderen in alle rust en geborgenheid kunnen opgroeien.


Vanuit ons groene kader ontsproot de gedachte over duurzaamheid. Deze duurzaamheidsgedachte beklemtonen we in al zijn facetten en betekent veel meer dan alleen de groene omgeving en het milieuaspect. In het kader van leren willen we dat duurzaamheid betrekking heeft op het verwerven van sterke leercompetenties en leerinhouden. We willen namelijk dat onze leerlingen zich kunnen ontwikkelen om verworven competenties in nieuwe contexten te kunnen toepassen. We willen onderwijs dat gericht is op een aangepaste aanpak op het niveau van elk leerlingenprofiel. Daarnaast streven we ernaar dat onze leerlingen leren om duurzame relaties te onderhouden.

Gedurende het zesjarige traject wordt er aan deze visie gewerkt binnen en buiten de klasmuren.


Binnen de klasmuren

Per graad leggen we de vorming op talent. In de brede eerste graad zetten we in op talenten ontdekken met een modulair studieaanbod. In de tweede graad zetten we in op talenten verdiepen en kiezen leerlingen op basis van interesse en belangstelling. In de derde graad zetten we in op talenten verdiepen. De leerlingen kiezen in functie van hun talent/interesse/kunde en of in functie van de vervolgstudie.

Tijdens dit traject zorgen we ervoor dat elke leerling met zijn of haar sterke en minder sterke kanten zo goed mogelijk wordt begeleid en geadviseerd.

Daarnaast schenken we voortdurend aandacht aan leerzorg en socio‐emotionele begeleiding, zodat het leren kan plaatsvinden in een optimaal klimaat van welbevinden.


Buiten de klasmuren

Het duurzaamheidsprincipe gaat ook over hoe we samen in het leven staan, over relaties opbouwen, inspraak geven en over maatschappelijk engagement.

Het logo van het Atheneum is een boom met een hart en dat is dus geen toeval. De boom refereert naar de groene omgeving. Daarnaast zijn we een school met een warm hart. Enerzijds door zorg te hebben voor en in onze leerlingen ontwikkelen we leerlingen die graag naar school komen én daarbij geboeid worden om te leren door zorg te hebben voor en in onze leerlingen. Anderzijds symboliseert het hart de leerling, wiens hart voor ons centraal staat.


OVER DE JOB


Op het GO! atheneum Mariakerke werkt de adjunct-directeur samen met de directeur de beleidslijnen van de school uit. De directie werkt nauw samen en hierbij worden de directeur en de adjunct-directeur als gelijkwaardige leden beschouwd. Op die manier wordt samengewerkt vanuit een duidelijke en transparante taakverdeling.

De complementariteit van competenties vormt een belangrijke voorwaarde om op een constructieve manier samen te werken. De directie heeft zicht op en werkt aan al de verschillende aspecten van het schoolbeleid en concipieert die als een organisch geheel.


De adjunct-directeur spitst zich daarnaast vooral toe op:

- het pedagogische beleid;

- het coördineren van de leerlingenbegeleiding binnen het zorgcontinuüm;

- het opvolgen van specifieke leerlingendossiers.


De directie werkt samen met het team en de leerlingen/ouders op een geïntegreerde wijze aan de diverse beleidsdomeinen. We willen naar de toekomst meer werken met zelfsturende werkgroepen en eigenaarschap waarin de directie nog wel een bijzondere plaats inneemt.


WIE ZOEKEN WE?


Je bent doordrongen van de waarden van het PPGO en bewaker van het pedagogisch project van de school. Jij handelt er ten volle naar en draagt deze bezieling sterk geïnspireerd uit naar alle partners. Je gelooft in de lerenden, het team en de school. Je bent een voortrekker en staat altijd achter de uitgedragen visie ook onder minder gemakkelijke omstandigheden.


Je kan toekomstgericht denken en een visie ontwikkelen m.b.t. de school, het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, dit binnen onderwijs in het algemeen en binnen de maatschappelijke ontwikkelingen. Je volgt de maatschappelijke evolutie en bent kritisch ingesteld.


Je kan probleemoplossend en resultaatgericht denken – op middellange en lange termijn. Je kan een probleem analyseren en bespreekbaar maken. Je kan concrete realistische doelstellingen stellen en jij bent gedreven en enthousiast om deze te bereiken. Jij kan gegevens interpreteren en vertalen naar een concreet schoolactieplan met strategische en operationele doelstellingen. Jij werkt een strategie uit m.b.t. het onderwijsaanbod, de schoolprofilering, de personeelsplanning, planning van de investering en samenwerkingsvormen met andere scholen of diensten.


Je kan in samenwerking met de directeur leiding geven aan de verschillende schoolteams - onderwijzend en ondersteunend personeel, MVD‐personeel, klassen, lerenden, externen, waarbij iedereen een substantiële bijdrage kan leveren ‐ een optimale sfeer van algemeen welbevinden nastrevend voor alle lerenden en het hele team. Je speelt hierbij de rol van leidinggevende, manager of coach en past overeenkomstig geschikte technieken toe. Jij beschikt hierbij over empathisch vermogen en bent een diplomaat.


Je bent een coach, een inspirator, een motivator voor het personeel. Jij gaat op in de job en getuigt van aanstekelijk enthousiasme en dynamisme. Jij hebt daarbij ook bijzondere aandacht voor de aanvangsbegeleiding van nieuwe teamleden.


Je kan prioriteiten bepalen, plannen en efficiënt werken. Daarnaast ben je ook innovatief en ondernemend.


Je bent voldoende pedagogisch en didactisch onderlegd om een team te leiden dat hierin ook vaak een voorbeeldfunctie kan gebruiken. Je moet op de hoogte zijn van pedagogische vernieuwingen, open staan voor een vernieuwde didactische aanpak die vernieuwing nastreeft en mogelijk maakt. De directie moet hierover voldoende achtergrondkennis vergaren om innovaties naar waarde te kunnen schatten.


Je kan de kwaliteit in de school bewaken op basis van het pedagogisch project en definieert in overleg een aanpak tot algemene kwaliteitszorg op basis van het R-OK, je bouwt dit kader samen met de directeur uit en implementeert dit stapsgewijs in voor alle beleidsdaden. Je bewaakt, evalueert en actualiseert de visie, de doelstellingen en de beleidsvoorbereidingen.


Je hebt talent voor organiseren en coördineren. Je zal dan ook instaan voor de schoolorganisatie. Je coördineert samen met de directeur de dagelijkse werking van de school, werkt studiedagen uit en geeft structuur en vorm aan de personeelsvergaderingen. Je wendt samen met de directeur via onderhandelde criteria het lesurenpakket aan en verdeelt de ambtsopdrachten.


Je beschikt over communicatieve vaardigheden en over de vaardigheid om op een transparante wijze te communiceren binnen een bepaalde context waarbij inhoud en stijl wordt aangepast.


Je kan flexibel handelen. Je hebt het vermogen tot aanpassing aan wijzigende situaties, taken, inzichten... Je kan eigen fouten toegeven en bijsturen, je staat open voor en aanvaardt kritiek, je kan je mening wijzigen, je bent voldoende soepel in situaties met mensen, maar ook standvastig genoeg om hierbij de visie en voor de school uitgezette lijnen te bewaken.


Je kan samenwerken, delegeren en anderen vertrouwen geven. Je hebt een sterk inlevend vermogen en bent relatiebekwaam.


Je bouwt een inzicht op in de materiële en financiële materie van een school. Je ontwikkelt zicht op infrastructurele noden en de aanpak hiervan.


Je kan een participatief beleid voeren. De school zet sterk in op “samen leren, samen duurzaam groeien” en wil gedeeld leiderschap en participatief beleidsvoeren vooropstellen. Dat betekent ook dat de adjunct-directeur de vaardigheid moet bezitten om te streven om verschillende meningen samen te brengen, de neuzen in dezelfde richtingen te krijgen en te sturen/te streven tot een consensus/doelstelling wordt bereikt.


Je beschikt over één van de vereiste studiebewijzen.

Kandidaten in het bezit van het vormingsattest voor het ambt van adjunct directeur uitgereikt door het GO!, hebben decretaal voorrang op kandidaten zonder dit attest.WAT BIEDEN WE JOU?


  • Een boeiende, voltijdse aanstelling in een dynamische organisatie met een sterke visie en een maatschappelijk waardevolle opdracht.

  • De kans om je schouders te zetten onder de toekomstgerichte ontwikkeling van de school.

  • Een salaris volgens het officiële barema, afhankelijk van jouw diploma’s.

  • Extralegale voordelen als voordelige hospitalisatieverzekering (via Departement Onderwijs & Vorming), terugbetaling woon-werkverkeer met de fiets en openbaar vervoer, laptop & gsm, deel- en bedrijfsfietsen.


SOLLICITEREN


Solliciteren kan tot uiterlijk 12 februari 2023


Je kandidatuur bestaat uit:

  • Je CV waarin je je ervaring in onderwijs aantoont;

  • Je motivatie waarom je kiest voor het ambt van adjunct-directeur (max. 500 woorden);

  • Relevante diploma’s en een eventueel vormingsattest voor het ambt van adjunct-directeur;

  • Je maakt een persoonlijk professionaliseringsplan (max. 400 woorden): in dit plan geef je je eigen professionaliseringsbehoeften aan en die prioritiseer en giet je in een driejarenplan.


Stuur jouw kandidatuur (in PDF) via mail naar zowel Stephan Brynaert, algemeen directeur (ad@scholengroep.gent)als naar Sofie De Smet, HR-medewerker (sofie.de.smet@scholengroep.gent).

Je krijgt dan van ons een bevestiging per mail met daarin het verdere verloop van de procedure. In afwachting kan je in ons werkingsreglement al meer informatie over de procedure vinden.


MEER INFO

Voor vragen over de inhoud van de job kan je contact opnemen met de directeur van het GO! Atheneum Mariakerke, Anja Van Den Bossche anja.van.den.bossche@scholengroep.gent


Voor vragen over de selectieprocedure kan je contact opnemen via mail met de algemeen directeur van de Scholengroep Gent, Stephan Brynaert ad@scholengroep.gent139 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page