top of page
  • sofiedesmet2

VACATURE: ADJUNCT - DIRECTEUR GO! ATHENEUM GENTBRUGGE

Het gaat om een toelating tot de proeftijd vanaf 01/11/2023OVER GO! ATHENEUM GENTBRUGGE


GO! atheneum Gentbrugge bevindt zich aan de rand van Gent en wordt geflankeerd door de Gentbrugse Meersen. Onze school biedt een brede eerste graad aan en een aantal richtingen binnen het ASO in de tweede en de derde graad (Latijn, Economie, Wetenschappen, Humane Wetenschappen). We zijn positief kritisch, vinden verantwoordelijkheid van alle betrokkenen heel belangrijk, net als leerplezier en samenwerking tussen leerlingen, ouders en personeelsleden.


Een enthousiast team staat samen met ouders en andere onderwijspartners klaar om alle kinderen ten volle te ontplooien tot veerkrachtige jongvolwassenen. Hierbij krijgen zowel kennis, vaardigheden als attitudes van de leerlingen de nodige zorg en aandacht.


De voortdurende aandacht voor het welbevinden van zowel leerlingen als leerkrachten, maken onze groene campus tot een actieve, dynamische plaats waar het goed leren én leven is.


GO! atheneum Gentbrugge stelt 5 pijlers voorop om haar doelstellingen te realiseren.

· We zijn een dynamische en creatieve school

· We stimuleren de persoonlijke ontwikkelingskansen van leerlingen en personeelsleden

· streven naar verbondenheid met de school en met elkaar

· Welbevinden vormt de basis voor een succesvolle samenwerking

· We zijn een open en groene school


OVER DE JOB


Op GO! atheneum Gentbrugge werkt de adjunct-directeur samen met de directeur de beleidslijnen van de school uit. Er wordt samengewerkt vanuit een duidelijke en transparante taakverdeling, waarbij de complementariteit van de competenties van de directieleden een belangrijk uitgangspunt vormt om op een constructieve manier samen te werken.


De directie heeft zicht op en werkt aan alle verschillende aspecten van het schoolbeleid en concipieert die als een organisch geheel.


De directie werkt samen met het team en de leerlingen/ouders en externe partners op een geïntegreerde wijze aan de diverse beleidsdomeinen. We werken toe naar een gedeeld leiderschap waarin teams en werkgroepen meer eigenaarschap opnemen maar waarin de directie nog steeds een bijzondere plaats inneemt.


Als adjunct-directeur ben je actief en neem je initiatief binnen volgende domeinen (niet-exhaustieve profielschets):


1. Pedagogisch project: je analyseert samen met de directeur geregeld de werking van de school en waakt erover dat de integrale schoolwerking spoort met het PPGO.


2. Langetermijnplanning: je bent in staat statistische gegevens (in- en outputprofielen) te interpreteren en te vertalen naar een concreet schoolactieplan, je werkt samen met de directeur een langetermijnstrategie uit m.b.t het onderwijsaanbod, de schoolprofilering, de personeelsplanning, planning van de investeringen en eventuele samenwerkingsvormen met andere instellingen en je geeft samen met de directeur de hervorming van het secundair onderwijs mee vorm.


3. Schoolorganisatie: je kan samen met de directeur via onderhandelde criteria het lesuren -pakket aanwenden en de ambtsopdrachten mee verdelen, je kan samen met de roostermakers de lessenroosters mee opstellen, je organiseert samen met de directeur (personeels)vergaderingen en studiedag(en).


4. Kwaliteitszorg: je kan op basis van het pedagogisch project van de school en in overleg met de directeur een aanpak tot algemene kwaliteitszorg (op basis van het ROK) helpen definiëren en implementeren, je bent in staat om samen met de directeur alle betrokkenen voor zelfevaluatie en kwaliteitsbewaking te sensibiliseren, je stelt samen met de directeur na een doorlichting door de onderwijsinspectie een getrapt actieplan op waardoor de gesignaliseerde werk- en verbeterpunten effectief worden aangepakt, zowel op het niveau van de doorgelichte vakken als op het algemene beleidsniveau.


5. Communicatie en samenwerking met interne en externe partners: je bent communicatief sterk en verzorgt in samenspraak met de directeur de mondelinge en schriftelijke communicatie op naar ouders, interne en externe partners. Je beschikt over de nodige redactionele vaardigheden om zelf aantrekkelijke en grammaticaal foutloos (spelling, zinsbouw, formulering) geschreven teksten af te leveren en die van anderen te corrigeren.


6. Financieel en materieel beleid, infrastructuur en veiligheid: je hebt ervaring met en inzicht in het financieel beleid van een onderwijsinstelling. Je ondersteunt de directeur en de financieel coördinator bij het opmaken van een jaarlijkse begroting en een meerjarenplan voor het opstellen van de investeringen. Je hebt interesse voor onderhoud van infrastructuur, veiligheid en preventie.


7. Administratief beheer: je monitort een correcte verwerking van de documentenstroom binnen de leerlingenadministratie en de communicatie met ouders en je stuurt de leerlingenadministratie aan.


8. Leerlingenbegeleiding: je organiseert en volgt samen met de directeur, zorgcoördinator en leerlingenbegeleiders en alle participanten het zorgcontinuüm op, je zit begeleidende klassenraden voor en volgt die op.


9. Overleg en samenwerking met alle interne partners: je participeert aan raden en vergaderingen zoals de pedagogische raad, schoolraad, leerlingenraad, teamvergaderingen of werkgroepen, syndicale onderhandelingen.


10. Public relations: je bent een drijvende kracht bij leerlingenwerving, werkt samen met de directeur aan het promoten van de school, het uitdragen van de naambekendheid en het borgen van de reputatie. Je bent actief betrokken bij de organisatie van openschooldagen en infomomenten, doe-dagen voor de basisscholen,. .


11. Je staat in voor de eigen nascholing en je bent bereid je te professionaliseren in beleidsdomeinen eigen aan de functie. Wat verwachten wij


Alle rollen en taken van de een adjunct-directeur staan opgenomen in de functiebeschrijving (zie bijlage).


STUDIEVEREISTEN


Je beschikt over één van de vereiste studiebewijzen.

Kandidaten in het bezit van het vormingsattest voor het ambt van adjunct directeur uitgereikt door het GO!, hebben decretaal voorrang op kandidaten zonder dit attest.


WAT BIEDEN WE JOU?


- Een boeiende, voltijdse aanstelling in een dynamische organisatie met een sterke visie en een maatschappelijk waardevolle opdracht.

- De kans om je schouders te zetten onder de toekomstgerichte ontwikkeling van de school.

- Een salaris volgens het officiële barema, afhankelijk van jouw diploma’s.

- Extralegale voordelen als voordelige hospitalisatieverzekering (via Departement

Onderwijs & Vorming), terugbetaling woon-werkverkeer met de fiets en openbaar

vervoer, laptop & gsm, deel- en bedrijfsfietsen.


SOLLICITEREN


Solliciteren kan tot 02/10/2023


Je kandidatuur bestaat uit:

- Je CV waarin je je ervaring in onderwijs aantoont;

- Je motivatie waarom je kiest voor het ambt van adjunct-directeur (max. 500 woorden);

- Relevante diploma’s en een eventueel vormingsattest voor het ambt van adjunct- directeur;

- Je maakt een persoonlijk professionaliseringsplan (max. 400 woorden): geef je eigen professionaliseringsbehoeften aan en prioritiseer.


Stuur jouw kandidatuur (in PDF) via mail naar zowel Stephan Brynaert, algemeen directeur (ad@scholengroep.gent)als naar Sofie De Smet, HR-medewerker (sofie.de.smet@scholengroep.gent).


Je krijgt dan van ons een bevestiging per mail met daarin het verdere verloop van de procedure.


MEER INFO


Voor vragen over de inhoud van de job kan je contact opnemen met

Nathalie Vanden Bossche, directeur van het GO! atheneum Gentbrugge, nathalie.vanden.bossche@scholengroep.gent


Voor vragen over de selectieprocedure kan je contact opnemen via mail met de algemeen directeur van de Scholengroep Gent, Stephan Brynaert ad@scholengroep.gent


2 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page