top of page

GO! scholengroep Gent presenteert: de nieuwe raad van bestuur!

Bijgewerkt op: 31 mei 2022

Elke scholengroep van het GO! heeft een raad van bestuur, een belangrijk beleidsorgaan. Het zijn de regionale inrichtende machten van het GO!, bevoegd voor het algemeen beleid, het pedagogisch en personeelsbeleid en het materieel en financieel beleid met betrekking tot de organisatie van het GO! in hun regio. Sinds april dit jaar mochten we een nieuwe raad van bestuur verwelkomen op onze scholengroep. We stellen hen graag aan jullie voor!

Hoe is een raad van bestuur samengesteld?

De raad van bestuur wordt verkozen voor een periode van vier jaar. Elke raad van bestuur is samengesteld uit tien leden.


- Zes leden zijn rechtstreeks verkozen door de leden van de schoolraad.

- Drie leden worden via coöptatie aangevuld op voorstel van het college van directeurs.

- De algemeen directeur maakt eveneens deel uit van de raad van bestuur en heeft een raadgevende stem.


Sterke tandem: nieuwe voorzitter en ondervoorzitter

Elke raad van bestuur heeft een voorzitter en ondervoorzitter. Voor 2022-2026 werden respectievelijk de heer Marc D'havé en mevrouw Anne De Belder verkozen. Voorzitter Marc D'havé werkt al meer dan een decennium aan HOGENT, een belangrijke partner voor onze scholengroep zowel op vlak van onderwijs als infrastructuur. Hij heeft heel wat expertise opgebouwd rond kwaliteitszorg. Zijn visie op onderwijs illustreert hij door een quote van William Du Bois: 'Onderwijs moet niet alleen opleiden voor het werk, het moet opleiden voor het leven.' Marc D'havé wil vanuit zijn positie als raadslid mee ijveren voor een gezond evenwicht tussen werken en leven (zowel voor de leerlingen als de leerkrachten), een breed, gedragen en datagedreven proces van besluitvorming, een vlotte overstap van kleuter naar lager, van lager naar secundair en van secundair naar hoger onderwijs, een gericht professionaliseringsbeleid voor leerkrachten zoveel mogelijk op maat, het bewaken van onderwijskwaliteit door goede aanvangsbegeleiding en het delen van goede praktijken over onderwijsniveaus heen. Ondervoorzitter Anne De Belder startte ooit als leerkracht Frans in het Rijksonderwijs (nu GO!) en heeft nadien alle stadia van een onderwijsloopbaan doorlopen. Ze was onder meer directeur van Tuinbouwschool Melle (nu Tectura Tuinbouwschool Melle) en tot haar pensionering coördinerend directeur secundair onderwijs binnen onze scholengroep. Het staat buiten kijf dat zij hierdoor heel wat expertise opgebouwd heeft rond onderwijs en onderwijsbeleid. Haar motivatie voor haar carrièrekeuze én haar kandidatuur om in de raad van bestuur te zetelen? 'De opvoeding en scholing van jongeren is volgens mij cruciaal voor de evolutie van de maatschappij, de sociale vooruitgang van allen en voor de ontwikkeling en het geluk van jonge mensen. Daar blijf ik mij voor inzetten.' De nieuwe voorzitter en ondervoorzitter vinden zich in het belang van een participatief beleid. Inspraak, duidelijke communicatie en transparantie ziet Anne De Belder als sleutelfactoren om een hogere betrokkenheid te realiseren. De scholengroep speelt volgens de kersverse ondervoorzitter een faciliterende en ondersteunende rol voor scholen en centra, zodat zij meer ruimte krijgen om te focussen op hun pedagogische kernopdracht.

Overige raadsleden brengen complementaire expertise aan

Naast de expertise en ambitie van de voorzitter en ondervoorzitter brengen nog zeven andere raadsleden heel wat interessante ervaring en knowhow mee in de raad van bestuur. Een waardevolle mix van profielen uit de onderwijs - én privé-sector.


Els De Geest is momenteel Head of Research & Evaluation bij Teach for Belgium en richt zich als onderwijsexpert op verandering en het vinden van (educatieve) oplossingen voor problemen en het verbeteren van het onderwijs. Ook zij doorliep een veelzijdige onderwijsloopbaan en werkte daarnaast jarenlang als academicus en consultant in het buitenland. Ze houdt ervan om het beste uit mensen te halen op een constructieve en prettige manier en wil heel graag de scholengroep vanuit haar expertise, visie en passie ondersteunen.


Anne Machiels kan terugblikken op jarenlange onderwijservaring in verschillende scholen en onderwijsvormen. Ze startte als leerkracht zedenleer, leidde nadien de afdeling leerlingenbegeleiding van het centrum voor nascholing bij de centrale diensten van het GO! en sloot haar loopbaan af als directeur van GO! atheneum Voskenslaan. De laatste jaren werkt ze ook als coach en trainer mee aan het opleidingstraject Talentenwerf. Als raadslid wil ze streven naar een open communicatie, transparantie en inspraak met respect voor de autonomie van de scholen en centra. Ze benadrukt ook het belang van interactie en uitwisseling van ervaring en expertise tussen scholen en directies.


Paul Standaert maakte, na enkele jaren gewerkt te hebben met personen met een beperking, een carrièreswitch naar de brede HR-sector en werd uiteindelijk directeur nationale klantenrelaties bij Parentia Kinderbijslag. Hij nam ook op vrijwillige basis meerdere bestuursfuncties op in het domein sport en onderwijs. Voor Paul Standaert is onderwijs een essentieel deel van ons maatschappelijk weefsel, dat in sterke mate de toekomst van ons maatschappelijk model bepaalt. Hij voelt zich nauw verwant met de waarden en werking van onze scholengroep en wil een pleitbezorger blijven voor de doelstellingen van de scholengroep en het GO!.


Ruben Vanderlinde is als hoofddocent verbonden aan de Vakgroep Onderwijskunde van de Universiteit Gent, coördineert de onderzoeksgroep 'Lerarenopleiding en Professionele Ontwikkeling' en is voorzitter van de lerarenopleiding (bestaande uit 8 Educatieve Masteropleidingen). Als raadslid wil hij o.a. het partnerschap tussen scholengroep Gent en de lerarenopleiding aan de UGent versterken en vanuit zijn breed netwerk in onderwijs nieuwe samenwerkingsverbanden opzetten.


Fatim Zahra Snoussi is sinds 1996 aan de slag bij UZ Gent. Eerst als verpleegkundige op de hospitalisatie, om dan na de kaderopleiding de switch te maken naar hoofdverpleegkundige van de dienst longdiensten. Sinds 2001 geeft ze leiding aan een fantastisch team. Ze zet zich actief in voor verschillende projecten en verenigingen. Na heel wat ervaring als lid en voorzitter van de schoolraden en vanuit haar passie voor mensen en zorg stelde ze zich bewust kandidaat voor de raad van bestuur in onze scholengroep. Fatim Zahra Snoussi ziet dan ook veel gelijkenissen tussen onderwijs en gezondheidszorg.'Mijn motto? Pluk de dag. Maar ook deze inspirerende woorden van Nelson Mandela vormen een leidraad voor mij: onderwijs is het machtigste wapen dat je kan gebruiken om de wereld te veranderen.'


Prisca Bombeeck werkt momenteel als Partnership Manager bij Accent en heeft heel wat HR- en andere commerciële ervaring opgebouwd in de bedrijfswereld, zowel in België als in het buitenland. Bij Accent trekt ze o.a. de projecten 'Boostcamps' en 'Innovatiecampus'. Het eerste stoomt jongeren in 1 dag klaar om de arbeidsmarkt te betreden met de nodige soft skills, het andere slaat de brug tussen onderwijs en bedrijfsleven door jongeren oplossingen te laten bedenken voor levensechte vraagstukken van bedrijven. Het is zo dat Prisca Bombeeck voor de eerste keer in contact kwam met GO! scholengroep Gent. Wij leverden met het Tectura-consortium immers de winnaar van 2021 van de Innovatiecampuswedstrijd. Een school moet volgens haar visie een plaats zijn waar elk kind, elke jongere, ieder mens zichzelf kan zijn, grenzen kan verleggen en waar ieder zijn talent maximaal kan ontplooien. Bovendien wil ze elke leerling prachtige herinneringen en levenslessen kunnen schenken binnen zijn/haar GO! studieloopbaan.


Philippe Vlaemminck is als advocaat gespecialiseerd in Europees recht en gelooft dan ook zeer sterk in de Europese constructie vanuit het beginsel van eenheid in verscheidenheid. Dat is ook een fundament waar we ons als scholengroep in herkennen. Voor Philippe Vlaemminck moet onderwijs elk kind de nodige kansen geven om te slagen, een toekomst uit te bouwen en een eigen relevante plaats in de maatschappij te vinden. Een goede infrastructuur, en degelijke, duurzame en toekomstgerichte middelen (IT, studiemateriaal, financiële middelen) zijn hierbij cruciaal.


We danken de raadsleden voor het opnemen van hun mandaat en hun engagement en kijken uit naar een boeiende samenwerking de komende vier jaar!

Voorste rij van links naar rechts: Fatim Zahra Snoussi, Anne De Belder, Marc D'havé, Anne Machiels Achterste rij van links naar rechts: Prisca Bombeeck, Philippe Vlaemminck, Els De Geest, Ruben Vanderlinde, Stephan Brynaert (algemeen directeur GO! scholengroep Gent) De heer Paul Standaert was verontschuldigd op het moment van de fotoshoot.

842 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page