top of page

ADJUNCT - DIRECTEUR GO! EINSTEIN ATHENEUM

Het gaat om een waarnemende aanstelling in een voltijdse betrekking vanaf 01/09/2023.OVER GO! EINSTEIN ATHENEUM

Het EINSTEIN atheneum, ASO Talen, Wetenschappen & Kunst is een bijzondere doorstroomschool met campussen in Evergem en Oostakker. Vanaf de eerste graad volgt men er algemeen secundair onderwijs met creatieve toets. Als school geloven wij, naast een brede algemene vorming, sterk in een persoonlijke en creatieve ontplooiing van de talenten van onze leerlingen. Met ons specifiek pedagogisch project combineren we leren met creëren. Dit zorg voor een groter welbevinden en verhoogt de motivatie bij het leren.


In onze structureel verankerde leerbegeleiding staat de leerling centraal. We streven ernaar de jongere bewust te laten worden van zijn eigen identiteit. Respectvol leren omgaan met iedereen is hier een belangrijk onderdeel van. Het is van belang dat men met een open geest positief kritisch in het leven staat.


Naast deze kernwaarden is het noodzakelijk dat men op het EINSTEIN Atheneum een brede intellectuele basis verwerft die men in de toekomst verder op weg helpt. Daarom zetten we in op het ondersteunen én uitdagen van elke leerling. We bewaken hiermee het individueel leerproces en laten hen hun talenten ontdekken, ontwikkelen en verdiepen.


OVER DE JOB

Samen met de directeur heb je volgende taken:


 • Je kan vanuit een visie de school verder ontwikkelen, rekening houdend met de sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen.

 • Je zet samen met het team de doelstellingen op korte, middellange en lange termijn op en vertaalt die in een schoolontwikkelingsplan. Daarbij besteed je heel veel aandacht aan het creëren van een draagvlak bij alle betrokkenen.

 • Je kan, mede op basis van een data-analyse, een probleem of situatie analyseren en oplossingen formuleren.

 • Je kan het OK-kader voor onderwijskwaliteit vertalen naar de specifieke schoolcontext en in dit kader gepaste acties opstellen en (laten) uitvoeren.

 • Je hebt een grondige kennis van het onderwijslandschap en kent het studie-aanbod van onze school.

 • Ook op het vlak van didactische aanpak en pedagogische vernieuwingen heb je als adjunct-directeur een heel duidelijke visie op waar de school voor staat en hoe ze hierin verder kan evolueren. Hierbij heb je je verdiept in en sta je open voor onderwijsvernieuwende methodieken en didactieken.

 • Je bent een goede people’s manager, die mensen coacht, inspireert, motiveert en indien nodig bijstuurt. Je hebt oog voor het welbevinden en de betrokkenheid van leerlingen en personeelsleden.

 • Je hebt ervaring in het begeleiden en evalueren van personeelsleden.

 • Je bent betrokken en open. Je communiceert helder en transparant met alle betrokkenen.

 • Je houdt het hoofd koel in moeilijker situaties en je bent positief ingesteld. Je laat je niet snel ontmoedigen.

 • Je staat open voor kritiek en kan flexibel handelen.


WIE ZOEKEN WE?

 • Je beschikt over één van de vereiste studiebewijzen.

 • Kandidaten in het bezit van het vormingsattest voor het ambt van (adjunct-)directeur uitgereikt door het GO!, hebben decretaal voorrang op kandidaten zonder dit attest.


De adjunct-directeur moet verder:


1. Doordrongen zijn van de waarden van het PPGO en er ten volle naar handelen. Uiting geven aan een sterk gevoel waarvan hij/zij vervuld is en deze bezieling sterk geïnspireerd uitdragen in de interne en externe contacten. Hij/zij gelooft in de lerenden, het team en zijn school! Hij/zij is een voortrekker. Hij/zij laat zich niet ontmoedigen door tegenslagen en heeft een grote overtuigingskracht.

2. Toekomstgericht denken en de visie van de school mee helpen ontwikkelen en ze voluit onderschrijven, dit binnen onderwijs in het algemeen en binnen de maatschappelijke ontwikkelingen. Hij/zij volgt de maatschappelijke evolutie en is kritisch ingesteld. Hij/zij heeft oog voor innovatie in onderwijsorganisatie.

3. Probleemoplossend en resultaatgericht denken – op middellange en lange termijn. Hij/zij kan een probleem analyseren, en bespreekbaar maken. Hij/zij kan concrete realistische doelstellingen stellen en hij/zij is gedreven, enthousiast om deze te bereiken door ze in concrete acties te vertalen.

4. De eigen competenties en kwaliteiten (h)erkennen in functie van de taken die hem/haar worden toegewezen binnen het directieteam en bereid zijn deze kritisch te bekijken en bij te sturen waar nodig.

5. Een coach, een inspirator en een motivator zijn voor het volledige schoolteam en in het bijzonder voor startende en/of nieuwe leerkrachten binnen het team.

6. Het engagement aangaan om zich na te scholen in het kader van een optimale invulling van de job met het oog op: pedagogische vernieuwingen, achtergrondkennis om innovaties naar waarde in te schatten en er vooral de waarde van in te schatten voor de Middenschool.

7. Voldoende pedagogisch onderlegd zijn om een team te leiden dat hierin ook vaak een voorbeeldfunctie kan gebruiken.

8. Beschikken over bijzondere communicatieve vaardigheden. Over de vaardigheid om op een transparante wijze te communiceren binnen een bepaalde context waarbij inhoud en stijl aangepast zijn aan de eindbestemmeling. De school staat gekend om haar adequate communicatie, waarbij een consistente stijl wordt gehanteerd. De adjunct-directeur moet beschikken over een zekere taalvaardigheid om deze communicatiestijl te sturen, te bewaken en zelf uit te dragen.

9. Beschikken over organisatorische vaardigheden. Onze school kenmerkt zich door een persoonlijke en gestructureerde aanpak ondanks het grote leerlingenaantal. Dit vereist organisatorisch inzicht en een vermogen tot het plannen van een schooljaar en overeenkomstige activiteiten.

10. Flexibel handelen: hij/zij heeft het vermogen tot aanpassing aan wijzigende situaties, taken, inzichten, zij kan eigen fouten toegeven en bijsturen, staat open voor en aanvaardt kritiek, kan zijn/haar mening wijzigen, is voldoende soepel in situaties met mensen, maar ook standvastig genoeg om hierbij de visie van de school te bewaken. Hij/zij doet dit telkens met een groot engagement voor de school.

11. Het vermogen hebben om samen te werken. Hij/zij kan op school delegeren en heeft een sterk inlevend vermogen. Hij/zij is relatiebekwaam en fungeert als brugfiguur tussen het beleid dat de onderwijsregelgever uitstippelt en het personeel.

12. “samen sterk” als leuze vooropstellen: de school heeft een traditie in gedeeld leiderschap en participatieve beleidsvoering en staat voor ‘samen school maken’. Dat betekent dat een zekere vaardigheid om verschillende meningen samen te brengen, neuzen in dezelfde richting te krijgen en een sturen en streven naar consensus binnen een team, persoonlijke kwaliteiten moeten zijn. In de eerste plaats trachten de adjunct-directeur en de directeur een gezamenlijke visie naar voren te brengen.

13. Medebewaker zijn van het pedagogisch project van de school dat een samenlevingsvorm nastreeft waarin respect, tolerantie, openheid, duurzaamheid en een mondig-kritische ingesteldheid kernwaarden zijn.


WAT BIEDEN WE JOU?

 • Een boeiende, voltijdse aanstelling in een dynamische organisatie met een sterke visie en pedagogisch project.

 • De kans om je schouders te zetten onder de toekomstgerichte ontwikkeling van de school.

 • Een salaris volgens het officiële barema, afhankelijk van jouw diploma’s.

 • Extralegale voordelen als voordelige hospitalisatieverzekering (via Departement Onderwijs & Vorming), terugbetaling woon-werkverkeer met de fiets en openbaar vervoer, laptop & gsm, deel- en bedrijfsfietsen.


SOLLICITEREN

Solliciteren kan tot 17 april 2023


Je kandidatuur bestaat uit:

 • Je CV waarin je je ervaring in onderwijs aantoont;

 • Je motivatie waarom je kiest voor het ambt van adjunct-directeur. (max. 500 woorden);

 • Relevante diploma’s en een eventueel vormingsattest voor het ambt van (adjunct-)directeur;

 • Je maakt een persoonlijk professionaliseringsplan (max. 400 woorden): in dit plan geef je je eigen professionaliseringsbehoeften aan en die prioritiseer en giet je in een driejarenplan.


Stuur uw kandidatuur (in PDF) via mail naar zowel Stephan Brynaert, algemeen directeur (ad@scholengroep.gent) als naar Sofie De Smet, beleidsmedewerker HR (sofie.de.smet@scholengroep.gent).


Jij krijgt dan van ons een bevestiging per mail met daarin het verdere verloop van de procedure. In afwachting kan je in ons werkingsreglement al meer informatie over de procedure vinden.


MEER INFO

Heb je vragen over de inhoud van de job? Neem dan contact op met Albrecht Terryn, directeur Einstein Atheneum, door te mailen naar directeur@einsteinatheneum.be of telefonisch via 09 394 30 70.


Heb je vragen over de inhoud van de selectieprocedure? Neem dan contact op met algemeen directeur Stephan Brynaert door te mailen naar ad@scholengroep.gent of telefonisch via 09 272 77 70.
137 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page